Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "odniesieniu do których" na angielski

Wyszukaj odniesieniu do których w: Definicja Synonimy
for which
on which
for whom
respect of which
relation to which
respect of whom
regard to whom

Sugestie

52
Takiemu rolnikowi należy przyznać uprawnienia, w odniesieniu do których stosuje się odstępstwo w zakresie ich aktywacji.
Such a farmer should be allocated entitlements for which a derogation as regards activation applies.
Końcowe urządzenia, w odniesieniu do których ustawodawstwo jest modyfikowane lub zostało zmodyfikowane.
Terminal equipment for which legislation is being or has been modified.
Komisja wskazuje punkty, w odniesieniu do których należy przekazać informacje uzupełniające.
It shall communicate the points on which supplementary information needs to be provided.
Właściwy organ w każdym z państw członkowskich w sposób niezależny określa osoby, w odniesieniu do których zamierza zaproponować kontrolę jednoczesną.
The competent authority in each Member State shall identify independently the persons for whom it intends to propose a simultaneous control.
Księgowy zawiesza wszelkie płatności na rzecz beneficjentów, w odniesieniu do których zarejestrowano ostrzeżenia W2, W3, W4 lub W5.
The accounting officer shall suspend any payment to a beneficiary for whom a W2, W3, W4 or W5 warning has been registered.
Komisja udostępnia opinii publicznej rejestr procesów recyklingu, w odniesieniu do których przedłożono ważne wnioski zgodnie z ust. 2.
The Commission shall make available to the public a register of recycling processes for which a valid application has been submitted in accordance with paragraph 2.
Inne materiały, w odniesieniu do których nie wprowadzono specjalnych kryteriów, uważa się za dozwolone.
Other materials for which no material specific criteria are set are allowed.
Obliczenia dokonuje się wyłącznie na podstawie produktów, w odniesieniu do których dana organizacja producentów jest uznawana.
This calculation shall be based only on products for which the producer organisation is recognised.
Skarżący wymienił również inne domniemane programy subsydiowania w Wietnamie, w odniesieniu do których przedstawiono w skardze informacje.
The complainant also listed other alleged subsidy programmes in Vietnam for which information had been submitted in the complaint.
Pozycja ta nie ma zastosowania do instrumentów pochodnych, w odniesieniu do których podmioty stosujące model wewnętrzny korzystają z ratingów wewnętrznych.
This item is not applicable to derivatives for which undertakings using internal model use internal ratings.
Według Urzędu te odchylenia w produkcji dotyczą usług transportowych, w odniesieniu do których rekompensatę przyznano na podstawie istniejącego programu pomocy.
The Authority is of the view that these production deviations refer to transport services for which compensation has been granted on the basis of the existing aid scheme.
Wartość gwarantowanych aktywów, w odniesieniu do których otrzymano gwarancje.
Value of the guaranteed asset for which the guarantees are received.
Choroby, w odniesieniu do których skuteczne środki zapobiegawcze są możliwe wraz z postępem ochrony zdrowia.
Diseases for which effective preventive measures are available with a protective health gain.
Choroby, w odniesieniu do których porównanie przez Państwa Członkowskie przyczyniłoby się do oceny programów krajowych i wspólnotowych.
Diseases for which a comparison by Member States would contribute to the evaluation of national and Community programmes.
Niezbędna jest również ochrona informacji, w odniesieniu do których wnioskowano o zachowanie poufności.
It is also necessary to protect information for which confidentiality has been requested.
Państwa członkowskie informują Komisję o wszelkich zmianach nazw lub adresów instytucji klasyfikacyjnych, w odniesieniu do których wystąpiły o uznanie.
Member States shall communicate to the Commission any changes relating to the names or addresses of the classification societies for which they have applied for recognition.
Bieżąca ocena wyników modeli obejmuje wszystkich kontrahentów, w odniesieniu do których stosuje się dane modele.
The on-going assessment of model performance shall cover all counterparties for which the models are used.
Nie podoba nam się zwiększenie liczby obszarów podlegających procedurom nadzoru, w odniesieniu do których zaproponowano głosowanie odwróconą większością kwalifikowaną.
We do not agree with the increase in the number of areas subject to surveillance procedures for which the use of reverse qualified majority voting is proposed.
Jeżeli tak, należy określić sektory, w odniesieniu do których dotyczy to większości produkcji.
If yes, an indication of the sectors for which the majority of production is concerned should be given.
Niniejszy wykaz może obejmować kraje, w odniesieniu do których czasowo wycofano lub zawieszono preferencje.
This list includes countries for which preferences may have been temporarily withdrawn or suspended.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1537. Pasujących: 1537. Czas odpowiedzi: 177 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo