Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "odnośnie" na angielski

Wyszukaj odnośnie w: Definicja Synonimy
about regarding as regards with regard concerning in respect requirements over
arrangements
concerns
tips
details
towards
guidelines
referring

Sugestie

Dostałem pana telefon odnośnie zapachu wybielacza.
I got your phone call about the scent of our bleach.
Jednakże mam pytanie odnośnie podziału zysków.
I do have some questions about the profit sharing, however.
Wolkani mają bardzo konkretne przepisy odnośnie obcych konfliktów.
The High Command has very specific protocols regarding planetary conflicts.
Chciałam zadać jeszcze kilka pytań odnośnie śledztwa w sprawie Sudermana.
I wanted to ask you guys a few more questions regarding the Peter Suderman investigation.
Niektóre państwa członkowskie wyraziły zaniepokojenie odnośnie do profilu zagrożeń tej substancji.
Several Member States have expressed concerns as regards the hazard profile of this substance.
Zadawałaś dużo pytań odnośnie martwych świadków.
You've been asking a lot of questions about the dead witnesses.
Dziewczyna miała rację odnośnie swojego chłopaka.
The woman who was suspicious about her boyfriend panned out.
Słuchaj, Clark, odnośnie soboty...
Listen, Clark, about, it's okay.
Mamy 143 aktywnych tropów odnośnie Kaplowa ciężarówki i samochodu.
We have 143 active leads regarding Kaplow's truck and sedan.
Bóg przemówił do mnie odnośnie Johnego Dana.
God has spoken to me about Johnny, Dana.
Ale słyszeliśmy kilka, niepokojących plotek odnośnie Ekwadoru.
Good. But we've been hearing some very unfavorable rumors regarding ClearBec in Ecuador.
Pytasz złą osobę odnośnie sekretów i dziewczyn.
You're asking the wrong person about keeping secrets from his girlfriend.
Wiele kobiet kłamie odnośnie ojców swych dzieci.
Lots of women lie About the fathers of their children.
Ella ma wiele ciekawych spostrzeżeń odnośnie królestwa.
Ella has lots of interesting opinions about the kingdom, Uncle.
Chcę ci podziękować za skłamanie bratu odnośnie mojej torby.
I want to thank you for lying to your brother about my rig.
Kapitanie, mam pomysł... odnośnie gazeciarza.
Captain, I have a thought... about the paperboy.
To odnośnie tej tajemnicy którą skrywa Restauracja.
It's about the secret of that dumpling restaurant.
Nie wiedział nic odnośnie tajnej lokalizacji Ziemi.
He knew nothing about a secret location regarding Earth.
Otrzymaliśmy dwa listy odnośnie wielkiej sprawy króla Anglii.
We have received two new letters... regarding the King of England's great matter.
Do dzisiaj, miałem jakąś nadzieję odnośnie telefonu.
Till today, I had some hope regarding the phone.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 8730. Pasujących: 8730. Czas odpowiedzi: 102 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo