Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "odnoszą się do" na angielski

Wyszukaj odnoszą się do w: Definicja Synonimy
refer to
relate to
apply to
pertain to
are related to
are relevant to
refers to relating to relates to address
concern
applies to
correspond to
Wspomniane liczby odnoszą się do obniżenia emisji na terytoriach zainteresowanych krajów.
These figures refer to emission cuts in the territory of the countries concerned.
Wskaźniki nośności odnoszą się do układów pojedynczych.
The load indices refer to operation in single formation.
W szczególności propozycje te nie powinny zawierać znaczących elementów, które odnoszą się do badań.
In particular proposals should not contain significant elements which relate to research.
Dane liczbowe w nawiasach odnoszą się do liczb ujemnych.
Bracketed figures relate to negative figures.
Klasyczne porady Dana Scotta, które nie odnoszą się do normalnych ludzi.
Some classic dan scott advice that doesn't apply to normal people.
Komisja zauważa, że podobne szczególne okoliczności nie odnoszą się do omawianego przypadku.
The Commission notes that such similar specific circumstances do not apply to the case at hand.
Obywatele będą pocieszeni wiedząc w jaki sposób odnoszą się do doradców ekonomicznych.
The citizens would be comforted knowing how you refer to the economic advisers.
Puste miejsca prawdopodobnie odnoszą się do wymiaru czasu.
The blanks probably refer to their time computation.
Oba sprawozdania odnoszą się do "synergii czarnomorskiej".
Both reports refer to the 'Black Sea Synergy'.
Kolejne części odnoszą się do niektórych typów bardziej określonych zagrożeń.
The other parts refer to certain kinds of more specific hazards.
Dane te obejmują okres 2002-2006 i odnoszą się do zużycia papieru wykorzystywanego do drukowania techniką wklęsłodruku.
The data cover the period 2002-06 and refer to consumption of paper used for rotogravure printing.
Wartości progowe przedstawione poniżej zasadniczo odnoszą się do możliwości produkcyjnych lub wydajności produkcji.
The threshold values given below generally refer to production capacities or outputs.
Źródła skoncentrowane odnoszą się do pierwotnych, odzyskanych i zregenerowanych substancji zubożających warstwę ozonową.
Concentrated sources refer to virgin, recovered and reclaimed ozone-depleting substances.
Dane te odnoszą się do preferencyjnego traktowania zastosowanego lub przyznanego przez organy celne.
The data shall refer to the preferential treatment applied or granted by the customs authorities.
Wartości referencyjne przedstawione w załączniku XI B odnoszą się do przeciętnej osoby dorosłej.
The reference values given in Annex IX, Part B refer to the average adult.
Maksymalne zawartości odnoszą się do arsenu ogółem.
The maximum levels refer to total arsenic.
Wymogi te odnoszą się do szkolenia marynarzy oraz do poprawy przysługujących im warunków socjalnych.
These requirements relate to training as well as to improving social conditions for seafarers.
Niniejsze pozycje danych odnoszą się do programu poszerzonych depozytów powierniczych.
These data items refer to an ECI programme.
Ponadto przewidywane dotacje odnoszą się do poniesionych strat.
Moreover, the envisaged subsidies refer to incurred losses.
Prawa nie odnoszą się do ciebie.
Laws don't apply to you.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1612. Pasujących: 1612. Czas odpowiedzi: 150 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo