Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "odpady" na angielski

Zobacz także: odpady niebezpieczne
Wyszukaj odpady w: Definicja Synonimy
waste
refuse
scrap
disposal unit

Sugestie

Powiedziano mi, że ktoś tu składuje toksyczne odpady.
I was told that somebody's dumping some dangerous toxic waste down here.
Składowanie rtęci metalicznej uznanej za odpady reguluje ustawodawstwo Unii dotyczące gospodarowania odpadami.
Storage of metallic mercury that is considered as waste is already regulated by Union legislation on waste management.
Tutaj, wstrzykuje sobie odpady toksyczne.
In this one, he's ingesting the toxic waste.
Odnośne substancje obejmują pozostałości takie jak odpady farby.
The substances in question therefore consist of residues such as paint waste.
Należy odpowiednio dostosować obowiązki podmiotów wytwarzających odpady promieniotwórcze.
The obligations imposed on radioactive waste producers shall be revised accordingly.
Co to wielki odpady wiele nienawiści.
What a great big waste of a lot of hate.
Inwestycje mogą wpłynąć na zwiększenie popytu na odpady papierowe.
The investments are likely to increase the demand for waste paper.
Pewnie szukają nowych miejsc na swoje toksyczne odpady.
I guess they're looking for new places to dump their toxic waste.
Składowane odpady muszą być częścią tej oceny.
The deposited waste must be part of this assessment.
Oryginalny wirus miał za zadanie/sprzątać toksyczne odpady.
Designed the original virus to clean up toxic waste.
Opis procesu przetwarzania odpadów w instalacji przyjmującej odpady.
Description of the treatment process of the facility which receives the waste.
Przynieśli odpady toksyczne i wyrzucili je.
They brought in toxic waste and dumped it.
Cóż, nie wiedzieliśmy, że to toksyczne odpady.
Well, we didn't know about that toxic waste.
Musimy celować w ogrzewanie, chłodzenie, odpady i transport.
We have to target heating, cooling, waste and transportation.
Plastik i inne syntetyczne odpady idą do maszyny.
Plastic and other synthetic waste goes into the shaft.
Mój mąż rzucił mnie jak toksyczne odpady.
My husband dumped me like toxic waste.
Rzeczywiście wydaje się, że to, co dziś traktujemy jako odpady, później może być źródłem naszego lub czyjegoś zdrowia.
It really seems to be the case that what we largely see as waste today could later become a source of our or someone else's health.
zmieniająca dyrektywę 1999/31/WE w odniesieniu do szczegółowych kryteriów składowania rtęci metalicznej uznanej za odpady
amending Directive 1999/31/EC as regards specific criteria for the storage of metallic mercury considered as waste
Nasze dokonania są następujące: po pierwsze, rozszerzyliśmy zakres na wszystkie odpady i przyjęliśmy zaledwie kilka wyjątków.
What we have done is this: firstly, we have broadened the scope to all waste, with just a few exceptions.
Naprawdę żyjemy w marnotrawnym społeczeństwie, jeśli uznajemy te produkty za odpady.
Madam President, we really do live in a wasteful society if we regard this as waste.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2409. Pasujących: 2409. Czas odpowiedzi: 132 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo