Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "odpowiednio" na angielski

Wyszukaj odpowiednio w: Definicja Synonimy

Sugestie

Dostarczam raporty przełożonym, którzy odpowiednio je rozprowadzają.
But I submit my reports to my superiors, who then distribute them accordingly.
Syrranici są odpowiedzialni i zostaną odpowiednio potraktowani.
Syrrannites were responsible, and they'll be dealt with accordingly.
Chcę jakoś inaczej odpowiednio uhonorować Kitty.
I want to find some other way to properly honor Kitty.
Nie sądzę, że zostałyśmy odpowiednio przedstawione.
I don't think we've been properly introduced.
Dopilnuję, by traktowano go odpowiednio.
I'll make sure he's treated accordingly.
Może wystarczy odpowiednio odwrócić twoją uwagę.
Maybe you just need to be properly distracted.
Nawet nie potrafisz ze mną odpowiednio zerwać.
See, you can't even break up with me properly.
Musimy odpowiednio zdezynfekować i opatrzyć ranę.
But we need to disinfect and dress the wound properly.
Od teraz, każdy będzie zawsze odpowiednio ubrany.
From now on, everyone will be properly dressed at all times.
Jednym z pomysłów jest używanie odpowiednio tych darów.
You've no idea how to use these gifts of yours properly.
Wypłacona ryczałtowa kwota zostaje odpowiednio pomniejszona.
The lump sum paid shall be reduced accordingly.
Na tej podstawie Unia powinna odpowiednio powiadomić depozytariusza.
On that basis, the Union should notify the depositary accordingly.
Załącznik zawierający szczegółową specyfikację produktu zmienia się odpowiednio.
The Annex detailing the product specifications shall be modified accordingly.
Każdy mój sługa musi się odpowiednio zachowywać.
But it's vital that any servant of mine conduct himself properly.
Należy zatem usprawnić proces rejestracji i odpowiednio skrócić terminy.
The registration process should therefore be streamlined and the time limits should be reduced accordingly.
Akta właściwego organu zmienia się odpowiednio.
The competent authority record system shall be changed accordingly.
W efekcie nie wypełniali oni odpowiednio swoich obowiązków.
As a consequence, they did not properly undertake their functions.
Przykład podany w załączniku powinien należy więc odpowiednio zmienić.
The example given in the Annex should therefore be amended accordingly.
Analogicznie środki na PP/DP odpowiednio ograniczają dostępne marginesy.
By analogy, appropriations for PP/PA reduce the margins available accordingly.
Oczywiście liczymy, że umowa końcowa zostanie odpowiednio wynegocjowana.
We certainly hope that the final agreement will be properly negotiated.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 13569. Pasujących: 13569. Czas odpowiedzi: 119 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo