Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "odwołać się do" na angielski

Wyszukaj odwołać się do w: Definicja Synonimy
appeal to
refer to
have recourse to
resort to
invoke
call upon
turn to
appealed to
be made to
be invoked
Musimy odwołać się do naszych aniołów.
We must appeal to our better angels.
Starałem się odwołać się do jego narcyzmu.
I tried to appeal to his narcissism.
Odnośnie do podwyższenia kapitału poprzez umorzenie długu przez AGVO Komisja może również odwołać się do swojej analizy z pkt 10.1.2.1.1 niniejszej decyzji.
So far as the capital increases by way of a remission of debt by AGVO are concerned, the Commission would also refer to its analysis in point 10.1.2.1.1 of this Decision.
Na szczęście możemy odwołać się do doświadczeń zdobytych podczas wdrażania systemu transferu punktów (CTS).
Fortunately, we can refer to the experience acquired as part of the credit transfer system (CTS).
Władze Maroka mogą oczywiście odwołać się do tych samych środków w wypadku zakłóceń wywołanych przez przywóz z UE.
Morocco, of course, can have recourse to the same measures in the event of similar disturbances caused by imports from the EU.
W trakcie przeprowadzania programu, Komisja może odwołać się do pomocy technicznej.
In carrying out the programme, the Commission may have recourse to technical assistance.
Musimy odwołać się do ich motywacji.
We need to appeal to their motivations.
Próbowałem odwołać się do twojej chciwości dwa lata temu.
I tried to appeal to your greed two years ago.
Pozwól odwołać się do tej części ciebie, która chce zobaczyć swoje nazwisko w gazecie.
So, let me appeal to the side of you that likes to see your name in print.
W tym względzie muszę oczywiście odwołać się do wspólnych ram odniesienia dotyczących prawa umów.
In that respect, I must of course refer to the work on the common frame of reference to do with contract law.
Będziesz musiał odwołać się do ich rozsądku.
You have to appeal to their intellect.
Moglibyśmy odwołać się do ich łagodnej natury.
We could appeal to their good nature.
Należy odwołać się do serca, nie rozumu.
Appeal to the heart, not the brain.
Możemy odwołać się do jego matki.
We could appeal to his mother.
Próbujesz odwołać się do mojego poczucia próżności.
You're attempting to appeal to my vanity.
Nie możesz odwołać się do sędziego?
Can't you appeal to the judge?
Państwa Członkowskie zapewniają, aby przewoźnicy mogli odwołać się do sądów przeciw wszelkim karom administracyjnym na nich nałożonym.
Member States shall ensure that carriers may appeal to the courts against any administrative penalty imposed on them.
Próbowałem odwołać się do tej cechy.
I tried to appeal to his narcissism.
Myślisz że możesz odwołać się do jego dumy.
You think you can appeal to his pride.
Ponadto w związku z tym, że rozporządzenie wylicza poszczególne zasady rachunkowości, można odwołać się do aktów delegowanych w celu ich wyjaśnienia.
Furthermore, as far as this Regulation enumerates the different accounting principles it can refer to the delegated act for their explanation.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 192. Pasujących: 192. Czas odpowiedzi: 124 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo