Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "odwrócić" na angielski

Sugestie

210
84
66
63
W Gruzji i na Ukrainie Moskwa próbuje odwrócić przemiany demokratyczne.
In Georgia and Ukraine, Moscow is attempting to reverse the democratic transition.
Musimy odwrócić stały trend zmniejszania udziału wynagrodzeń w wartości dodanej.
We must reverse the continuing trend of reducing the share of salaries in added value.
Zaatakowali nas nim zdążyliśmy się odwrócić.
They were on us before we could even turn around.
Chwycił mnie, zanim zdążyłam się odwrócić.
Before I could turn around he'd grabbed me.
Musimy zwolnić i odwrócić przepływ gazu.
We got to release and divert the gas flow.
Kierunek obracania można odwrócić używając ujemnego kąta obrotu.
You can reverse the direction of rotation by specifying a negative custom angle.
Muszę zdjąć Pajęczynę Czarodzieja, by odwrócić zaklęcie.
I need to remove the Wizard's web in order to reverse the spell.
Jeśli zdobędziemy krew stwórcy, możemy to odwrócić.
We can reverse this if we find her maker and get his blood.
Musimy odwrócić polaryzację na cewkach plazmowych.
We need to reverse polarity on the plasma coils.
Może spełnić dowolne marzenie lub odwrócić zaklęcie.
You know, I hear it can grant any wish or reverse any spell.
Ale możemy odwrócić los jednym prostym ruchem.
But we can reverse this fate with one simple move.
Możemy odwrócić przepływ cząstek przez bramę.
We could reverse the particle flow through the gate.
Musisz iść na góre i odwrócić zaklęcie.
You need to go upstairs and reverse the spell.
Więc tylko on może to odwrócić.
So he's the only one that can reverse this.
Proszę się odwrócić... ręce za głowę.
You want to turn around and put your hands behind your head, please.
Podróż przez Strumień czasu powinna odwrócić twój stan.
The trip through the Time Stream should reverse you condition.
Cait, nie mogę odwrócić reakcji łańcuchowej.
Cait, the chain reaction, I can't reverse it.
Znalazłem zaklęcie, które powinno natychmiast odwrócić przeniesienie dusz.
Now, I've found a spell that should reverse the soul transfer procedure immediately.
Tylko ona będzie mogła odwrócić urok.
She's the only somebody who can reverse the spell.
Musi być sposób żeby to odwrócić.
There has to be a way to reverse it.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2537. Pasujących: 2537. Czas odpowiedzi: 109 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo