Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ogólnej zasady" na angielski

Wyszukaj ogólnej zasady w: Definicja Synonimy
Komisja jest również zdania, że odzyskanie pomocy nie stanowiłoby naruszenia żadnej innej ogólnej zasady prawa wspólnotowego.
The Commission further considers that recovery would not breach any other general principle of Community law.
Artykuł 87 Traktatu zawiera wyjątki od ogólnej zasady niezgodności pomocy państwa z Traktatem.
Article 87 of the Treaty admits some exceptions to the general principle of the incompatibility of State aid with the Treaty.
Jako wyjątek od ogólnej zasady rocznego wymiaru grzywien grzywnę tę należy nakładać tylko jeden raz jako sankcję za nadużycia.
As an exception to the general rule of yearly fines, this fine is to be imposed only once as a sanction for misconduct.
Faktycznie, niedorzeczne jest zmienianie ogólnej zasady po to, by odpowiadała konkretnemu przypadkowi.
It is, in fact, unreasonable to change a general rule to suit a specific case.
Żądając zwrotu pomocy, Urząd musi przestrzegać ogólnej zasady proporcjonalności [99].
The Authority must respect the general principle of proportionality when requiring recovery [99].
Przyrząd opisany tutaj obejmuje przedstawienie ogólnej zasady (rysunek 4).
The apparatus described here illustrates the general principle involved (figure 4).
Jest to (nieuzasadnione) odwrócenie ogólnej zasady dotyczącej opodatkowania.
This is an (unjustified) inversion of the general principle applying to taxation.
4.3.5 Niemniej trzeba przyjąć pewne odstępstwa do tej ogólnej zasady.
4.3.5 However, some exceptions to this general rule are necessary.
W ramach ogólnej zasady powinniśmy się jednak w większym stopniu skupiać się na europejskiej wartości dodanej tych programów.
However, we should be focusing, as a general principle, on the European value-added of these programmes to a greater extent.
Sposoby zastosowania tej ogólnej zasady w sektorze rolnym określono w Rozdziale 5 wytycznych.
The methods for applying such a general principle to the agricultural sector are specified in Chapter 5 of the Guidelines.
Wzmocnienie zasady dobrowolnego powrotu poprzez ustanowienie ogólnej zasady normalnego określania "termin wyjazdu".
Promoting the principle of voluntary return by establishing a general rule that a "period for departure" should normally be granted.
Należy udostępnić tymczasową derogację od ogólnej zasady określającej Państwo Członkowskie, w którym umiejscowione jest ryzyko.
A temporary derogation from the general rule determining the Member State where the risk is situated should be made available.
Bez uszczerbku dla ogólnej zasady pomocniczości, należy zaproponować pewien stopień harmonizacji w odniesieniu do koncepcji wykorzystywanych w kwestiach likwidacji.
Without prejudice to the general principle of subsidiarity, a certain degree of harmonisation should be suggested with regard to the concepts used in decommissioning matters.
Tym niemniej niniejszy standard zawiera jeden szczegółowy wyjątek od tej ogólnej zasady.
None the less, this Standard contains one specific exception to this general principle.
W ramach ogólnej zasady wytwórcy zobowiązani są do zastosowania wspólnych specyfikacji technicznych;
Manufacturers shall as a general rule be required to comply with the common technical specifications;
W celu ochrony zaufania oraz pewności obrotu w Państwach Członkowskich innych niż Państwo wszczęcia postępowania należy przewidzieć szereg wyjątków od ogólnej zasady.
To protect legitimate expectations and the certainty of transactions in Member States other than that in which proceedings are opened, provisions should be made for a number of exceptions to the general rule.
W określonych sytuacjach, które uzasadniają inne kryteria stosowalności, niezbędne jest odstąpienie od tej ogólnej zasady.
In specific situations which justify other criteria of applicability, it is necessary to derogate from that general rule.
Portugalia nie może twierdzić, że ustawa nr 21/92 jest tylko zastosowaniem ogólnej zasady prawa portugalskiego.
Portugal cannot claim that Law No 21/92 is the mere application of a general rule of Portuguese law.
Ta kwestia jest uwzględniona oddzielnie poprzez przyjęcie ogólnej zasady unikania przydziału, ale nie określono zasad szczegółowych - brak wzoru.
This issue is addressed separately, providing general principle of avoiding allocation but no specific rule provided - no formula.
Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi należy wziąć pod uwagę ewentualne wyjątki lub wyłączenia dotyczące ogólnej zasady, oparte na klasie urządzenia.
In accordance with international guidance, possible exceptions and/or exemptions to the general rule, based on the device class, should be taken into account.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 116. Pasujących: 116. Czas odpowiedzi: 134 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo