Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ogólnie" na angielski

Wyszukaj ogólnie w: Definicja Synonimy
generally
in general
overall
basically
broadly
publicly
globally
universally
widely
freely
public
on the whole
commonly
systemic
broad

Sugestie

812
118
113
86
58
Zbliżał się do sześćdziesiątki, ogólnie zdrowy.
He was in his late 50s, good health, generally.
Zabija bez ostrzeżenia, ogólnie nieprzyjemny.
It kills on sight and is generally unpleasant.
To ogólnie mogłoby zapewnić lepsze możliwości kontroli.
That would provide better means of control in general.
Niepewność na rynku pracy dotyka ogólnie kobiet.
The uncertainty on the labour market affects women in general.
To był ogólnie dobry test, który przyniósł Parlamentowi doskonałe rezultaty.
Overall, it has been a good test, which has brought excellent results for Parliament.
Jednak ogólnie pozostaje brutalną dyktaturą jednopartyjną.
However, overall it remains a brutal one-party dictatorship.
Jest ogólnie akceptowany wzór w tym zakresie.
There is a generally accepted pattern in this area.
Badania przeprowadzane in vitro wymagają ogólnie wykorzystania egzogenicznego źródła aktywacji metabolicznej.
Tests conducted in vitro generally require the use of an exogenous source of metabolic activation.
Czechy przyjmują ogólnie pozytywne stanowisko wobec przedłożonego sprawozdania.
The opinion of the Czech Republic is generally favourable towards the report submitted.
Wspomniał pan ogólnie o rządach prawa.
You spoke about the rule of law in general.
Może nie wtedy, ale ogólnie.
Maybe not in that moment, but overall.
Zakres stosowania ENA nie powinien być ogólnie rozszerzany.
The scope of the EAW shall not be generally expanded.
I ogólnie jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem.
And I am generally a very happy person.
Do niektórych kwestii chciałbym jednak odnieść się bardziej ogólnie.
Nevertheless, I should like to respond to certain things more generally.
Właściwie, Tok'ra zaczynają mnie ogólnie denerwować.
In fact, the Tok'ra are starting to annoy me in general.
Komisja będzie monitorować te zagadnienie ogólnie poprzez Eurobarometr.
The Commission will monitor these issues in general, through the Eurobarometer.
Do określania poziomów pozostałości pestycydów przyjmuje się ogólnie akceptowane standardowe metody analityczne.
Analytical methods for determining the levels of pesticide residues shall be generally acceptable standardised methods.
Zasoby dorsza są ogólnie w złej kondycji.
Cod stocks in general are in very bad shape.
Określenie "ogólnie uznane dane" nie zostało zdefiniowane.
The term 'generally accepted data' has not been defined.
Ale nadal ogólnie wolę mężczyzn, a szczególnie Marka Darcy'ego.
But I'm afraid it's still men in general, and Mark Darcy in particular, that I love.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3984. Pasujących: 3984. Czas odpowiedzi: 98 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo