Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ogromny" na angielski

Wyszukaj ogromny w: Definicja Synonimy

Sugestie

231
94
75
Dziś w nocy nad wybrzeżem widziano ogromny płonący kapelusz.
Today in night over coast burning cap was seen was huge.
Chce zademonstrować swój ogromny potencjał oraz zachęcić Europejczyków do siebie.
It wants to demonstrate its huge potential and promote itself to Europeans.
Właściwie "ogromny zamek" jest bardziej trafnym opisem.
Well, I think "enormous castle" is a more accurate description.
Teren azylu wokół Beverley był ogromny.
You see the area of sanctuary around Beverley was enormous.
W ostatnich dwóch latach osiągnięto ogromny postęp.
Great progress has been made in the last few years.
Dzisiaj na statku poczyniłaś ogromny postęp.
Today on the boat you made great progress.
Dalszy rozwój infrastruktury mógłby zapewnić Chorwacji ogromny potencjał.
Further development of its infrastructure could provide enormous potential to the country.
Także ten obszar ma ogromny potencjał gospodarczy.
That is also an area of enormous economic potential.
Znaczy nie prawdziwy, ale i tak ogromny.
But not a real car,'cause, you know, I mean - well, huge.
Jest ogromny i nie ma wyjścia.
And it's huge, with, like, no way out.
Wprowadzenie transgranicznej opieki zdrowowtnej stanowi ogromny potencjał dla współpracy międzyregionalnej.
The implementation of cross-border healthcare services represents a huge opportunity for interregional cooperation.
Chciałbym podziękować rabinowi za ogromny wkład w dialog międzykulturowy.
I would like to thank you for your great contribution to the intercultural dialogue.
Wzrost emisji gazów cieplarnianych w lotnictwie jest ogromny.
The increase of greenhouse gas emissions in the aviation sector is enormous.
Kraje te zrobiły ogromny postęp na drodze rozwoju gospodarczego.
These countries have made huge progress on the road to economic development.
Istnieje jednak ogromny potencjał dalszego rozwoju naszych relacji.
There is, however, enormous potential for developing our relations further.
Każdy kontroluje ogromny fragment ich działań międzyplanetarnych.
Each one of them controls huge sections of their interplanetary operations.
Jest ogromny i okropny, przeraża.
It's huge, and horrible, scary.
Pański wyjazd sprawia mi ogromny ból.
Your leaving is of great pain to me, sir.
Sąsiedzi mieli w ogrodzie ogromny głaz.
Once, there was a huge boulder in the neighbours' yard.
Wnosi ogromny udział, całe ćwierć dolara.
There's a fine contribution to a million dollar proposition - one whole quarter.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2438. Pasujących: 2438. Czas odpowiedzi: 82 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo