Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "okazać się" na angielski

Wyszukaj okazać się w: Definicja Synonimy
prove
become
appear
turn out

Sugestie

W niektórych sytuacjach przekazywanie informacji drogą elektroniczną może okazać się niemożliwe.
The communication of information by electronic means may prove impossible in certain situations.
Konieczna może okazać się wewnętrzna reorganizacja Komisji.
An internal reorganisation of the Commission may prove necessary.
Wkrótce jej użycie może okazać się konieczne.
Soon the urge to use one will become irresistible.
Jestem przekonana, iż przystąpienie Islandii może okazać się sukcesem.
I am convinced that Iceland's accession can become a success story.
Śmierć mego ukochanego męża może okazać się doskonałym motywatorem.
But my beloved husband's death will prove an excellent motivator.
Ich stosunki... mogą okazać się problemem.
They have a certain... relationship that might prove difficult.
Taka już nasza niedoskonała natura, że rozproszenie może okazać się efektywniejsze, niż odbicie.
Such is our imperfect nature that dissipation may prove more efficacious than reflection.
Radzę, byś zobaczył go sam, bo może okazać się kłopotliwy.
I suggest you see it alone... or it could prove embarrassing.
Dzisiaj dostaliśmy bardzo ważną lekcję... która może okazać się błogosławieństwem.
Let's just say we've learned a very important lesson... which may well prove a blessing in disguise.
Twoje doświadczenie wojenne, może okazać się dla nas tutaj bezcenne.
Well, your war experience would prove invaluable to us here.
Nawet w krajach o niezwykle restrykcyjnych wymogach bezpieczeństwa to bezpieczeństwo może okazać się złudne.
Even in countries with extremely high safety requirements, this safety may prove deceptive.
Obsesja na punkcie konsolidacji fiskalnej w czasach kryzysu może okazać się dla nas zabójcza.
The obsession with fiscal consolidation in a period of crisis may prove fatal for us.
Połączenie minimalnej i pełnej harmonizacji może okazać się wariantem do przyjęcia dla wszystkich.
The combination of minimum and full harmonisation can become an option that is acceptable for everyone.
Każda drobnostka może okazać się pomocna.
I told you before, the smallest thing might get us closer.
Silne kobiety zawsze okazać się koszmary.
Strong women always turn out to be nightmares.
Twój strażak może okazać się zaklinaczem deszczu.
Your fireman from Denver may turn out to be a rainmaker.
Może okazać się bardzo dobrym sojusznikiem.
He could prove to be a very powerful ally.
Wyjaśnianie tego dzieciom może okazać się trudne.
You might have some very difficult conversations to have with your kids.
Mechanizm ten może jednak w wyjątkowych przypadkach okazać się zawodny.
This procedure may, however, in exceptional cases, be found to be inadequate.
Jeśli dobrze to rozegramy, może okazać się użyteczny.
In fact, we work it right, we might be able to take advantage of him.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1446. Pasujących: 1446. Czas odpowiedzi: 409 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo