Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "okręg wyborczy" na angielski

Wyszukaj okręg wyborczy w: Definicja Synonimy
constituency
constituents
Pani Przewodnicząca! Ubiegłego lata miałem przyjemność odwiedzić Pani okręg wyborczy i jednego dnia zabrałem swoje dzieci na plażę.
Madam President, last summer, I had the pleasure of visiting your constituency, and one day I took my children to the beach.
Być może sprawozdawca zechce odwiedzić mój okręg wyborczy i przekonać się naocznie o dewastacji naszej ziemi.
Perhaps the rapporteur would like to visit my constituency and witness at first hand the desecration of our land.
W istocie reprezentuję okręg wyborczy, gdzie 99 % głosujących to katolicy.
I am actually from an electoral constituency where 99% of the electorate are Catholic.
Weźmy na przykład mój okręg wyborczy - region, z którego pochodzę.
Take my constituency, for example - my home region.
Mój okręg wyborczy to Szczecin - Pomorze Zachodnie.
My constituency is Szczecin, in Western Pomerania.
Traktujesz Proroków jako swój osobisty okręg wyborczy, Vedek Winn.
You claim the Prophets as your personal constituency, Vedek Winn.
Mam nadzieję, że relacje te będą nadal trwały i że mój okręg wyborczy na nich skorzysta.
I look forward to this relationship continuing and my constituency benefiting from it.
Mój okręg wyborczy w południowo-wschodniej Anglii jest najszybciej rozwijającym się regionem winiarskim w Europie.
Madam President, my constituency of south-east England is the fastest-growing wine-producing region in Europe.
Wreszcie, zakończę mówiąc, że mój okręg wyborczy, miasto Leicester, jest przykładem na dobre efekty działań lokalnych w tej kwestii.
Finally, I would like to wind up by saying that in my constituency the City of Leicester is an example of how local action in this field can work.
Masz cały okręg wyborczy polegający na tobie dlatego, że masz jasną wizję, w co wierzysz.
You've got an entire constituency riding on you having a clear vision of what you believe in.
Jestem szczególnie wyczulona na te zagadnienia jako osoba pochodząca z tego regionu Francji, który jako jedyny ma granicę z trzema innymi państwami członkowskimi UE i który stanowi okręg wyborczy szczególnie zainteresowany kwestiami transgranicznymi.
As someone who hails from the only region in France to share a border with three other EU Member States and who represents a constituency that is particularly affected by cross-border issues, I am very sensitive to these problems.
Obejmują one mój własny okręg wyborczy w Londynie, jednak mieszkam w części Londynu, która zalicza się do najbiedniejszych obszarów Zachodniej Europy, jeśli chodzi o ubóstwo dzieci itp.
These included my own constituency of London, yet I live in a part of London which ranks among some of the poorest areas in Western Europe in terms of child poverty and so on.
Premier, Alec Beasley, odwiedzając dziś swój okręg wyborczy, naciskany przez opinię publiczną, zareagował natychmiast.
'The Prime Minister, Alec Beasley, today visiting his constituency, 'acknowledged the strength of public reaction to the revelation.'
Europejski okręg wyborczy stanowiłby wielki postęp z punktu widzenia zagwarantowania czegoś, co nazywa się tu "duszą" Unii Europejskiej, a więc pokazania obywatelom europejskim, że jako obywatele mogą wybierać coś więcej niż tylko krajowych przedstawicieli.
A European constituency would be extremely useful in guaranteeing what you call the 'soul' of the European Union, i.e. the fact that, there, European citizens can, quite simply, consider themselves citizens who can vote for more than national representatives.
Jako, że to mój okręg wyborczy, poczułem się w obowiązku zaoferować mu podwiezienie.
As one of my constituents, I felt it my duty to stop and offer him a lift.
Straciliśmy jeden okręg wyborczy, ale reszta stanu jest z nami.
We may have lost the constituency but the entire state is with us.
Oboje wiemy, że w przyszłym roku 2. okręg wyborczy będzie do wzięcia.
We both know the second congressional district is up for grabs next year.
Ostatnim razem odwiedzałem swój okręg wyborczy w Castletownbere w ubiegłym roku.
This time last year I visited my own constituency in Castletownbere.
W imieniu mieszkańców reprezentujących mój okręg wyborczy proszę Komisję o odniesienie się do kwestii tzw. farm wiatrowych.
On behalf of my constituents, I would like to ask the Commission to address the issue of wind farms.
Mój okręg wyborczy, North West of England, został uznany za doskonałe miejsce do produkcji energii wiatrowej, jednak przeszkodą są obowiązujące w Wielkiej Brytanii przepisy w dziedzinie planowania.
My own constituency, the North West of England, has been identified as a prime area for wind power generation, and yet the UK's planning laws are an obstruction.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 30. Pasujących: 30. Czas odpowiedzi: 55 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo