Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "określić ilościowo" na angielski

Wyszukaj określić ilościowo w: Definicja Synonimy
quantify
quantifiable
quantified
Są elementy, których nie mogę określić ilościowo.
There are elements I can't quantify.
Badanie pomoże Komisji zidentyfikować i określić ilościowo wymiar negatywnych skutków w omawianej sytuacji.
The study will help the Commission to identify and quantify the dimension of the negative impact of the referred situation.
Na spotkaniu państwo niderlandzkie stwierdziło, że po pierwszym zasileniu kwotą 2,5 mld EUR będą konieczne dodatkowe środki, których na razie nie można określić ilościowo.
During that meeting, the Dutch State indicated that, after the first injection of EUR 2,5 billion, additional but not yet quantifiable measures would be necessary.
Jednocześnie władze niemieckie twierdzą, że przedsiębiorstwa docelowe nie uzyskują wskutek wdrożenia przedmiotowego środka korzyści, które można byłoby zweryfikować i określić ilościowo, w związku z czym środek ten nie ma również wpływu na cenę udziałów.
Germany also claims that the measure has no verifiable and quantifiable advantage for TEs and hence has no impact on the price of shares.
Ale moje badania nad procesami poznawczymi nauczyły mnie, że to trudne, ale niecałkowicie niemożliwe, By określić ilościowo zmienne opisujące ludzką świadomość.
But my cognitive emergence studies have taught me that it's difficult, but not entirely impossible, to quantify the variables that describe existing human consciousness.
Ponieważ tylko jeden użytkownik współpracował w dochodzeniu, Komisja nie mogła określić ilościowo wpływu środka na szeroko rozumianych użytkowników.
As only one user cooperated in the investigation, the Commission could not quantify the impact of the measure on users broadly.
Jeżeli jednostka nie może określić ilościowo maksymalnej ekspozycji na stratę z tytułu udziałów w jednostkach strukturyzowanych niepodlegających konsolidacji, ujawnia ten fakt oraz powody;
If an entity cannot quantify its maximum exposure to loss from its interests in unconsolidated structured entities it shall disclose that fact and the reasons.
Aby określić ilościowo skutki związane z substancją, wzrost w roztworach testowych porównuje się do wzrostu w próbach kontrolnych i wyznacza się stężenie powodujące inhibicję wzrostu o określone x % (np. 50 %) i wyraża się je jako ECx (np. EC50).
To quantify substance-related effects, growth in the test solutions is compared with that of the controls and the concentration bringing about a specified x % inhibition of growth (e.g. 50 %) is determined and expressed as the ECx (e.g. EC50).
opisać i określić ilościowo, w odniesieniu do wykonywanych prac, podstawowe wskaźniki produktu oraz, w stosownych przypadkach, wskaźniki podstawowe, które zostaną wykorzystane:
In respect of the work involved, identify and quantify the key output indicators and, where relevant, the core indicators to be used:
Nikt nie jest w stanie określić ilościowo poziomu ryzyka.
Nobody can quantify the risk.
Podobno to niemożliwe, nie da się określić ilościowo poczynań ludzkości, ani zmierzyć historii.
I think there's a belief that it's just impossible, that you cannot quantify the doings of mankind, that you cannot measure history.
Ponadto zastosowanie tej metody wymagałoby istotnych dostosowań, których nie można określić ilościowo w sposób wiarygodny.
Moreover, following this method would require significant adjustments which cannot be reliably quantified.
To było naprawdę fascynujące, ponieważ pozwoliło to określić ilościowo wszystkie fazy snu.
This was really fascinating because this gave that quantitation about all the different phases of sleep.
Podobnie nie pozwalają określić ilościowo procentowej części zastosowanej substancji chemicznej, która może dotrzeć do wody gruntowej (11).
Likewise, they do not quantitatively measure the percentage of applied chemical that might reach ground water (11).
W związku z tym Komisja przeprowadziła analizę interesu Unii na podstawie tych elementów w dokumentach, które można właściwie zbadać i określić ilościowo.
The Commission thus carried out the Union interest analysis on the basis of the elements on file which could be reasonably investigated and quantified.
Próbki dające w "Metodzie A" (A..1 i A..2) wyniki pozytywne lub wątpliwe należy ponownie przebadać, zidentyfikować i określić ilościowo penicylinę.
Samples giving positive or dubious results at 'Method A' (A..1 and A..2) must be retested, identified and quantified as penicillin.
Do lutego 2013 r. należy zidentyfikować i określić ilościowo środki oraz przygotować harmonogram tych środków.
The identification, quantification and timetable of the implementation of the measures should be specified by February 2013.
Chociaż trudno określić ilościowo dokładny możliwy wzrost cen wynikający ze środków oraz spowodowane tym możliwe zmniejszenie popytu, należy wspomnieć kilka elementów.
While it is difficult to quantify the exact possible price increase resulting from the measures and a consequent possible contraction of the demand, several elements are recalled.
Dodatkowo należy uwzględnić reinwestycje, których skutek finansowy zależy od harmonogramu i rozmiarów, co sprawia, że trudno jest je określić ilościowo.
In addition, reinvestments have to be taken into account, the financial effect of which depends on timing and size and are therefore difficult to quantify.
Ponieważ nie tylko pomaga określić ilościowo własny sen, ale również informuje innych, że już nie śpisz.
Because it not only helps you with quantifying your sleep, but also tells others you're awake.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 37. Pasujących: 37. Czas odpowiedzi: 62 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo