Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "określony" na angielski

Zobacz także: na czas określony
Wyszukaj określony w: Definicja Synonimy

Sugestie

W przypadku układu modułowego może być określony zakres.
A range can be specified in case of modular arrangement.
Zakres zabezpieczenia UCITS nie jest określony w przypadku nadużyć.
The scope of coverage for UCITS is not specified in cases of fraud.
Wpływ na funkcjonowanie limfocytów nie został określony.
The effect on lymphocyte function has not been determined.
Starcie został określony przez średnią Twój indywidualny czas.
The starting grid was determined by averaging your individual time.
Jednakże rozwiązaniem z pewnością nie będzie jakiś określony europejski kodeks postępowania.
The solution, however, will definitely not be some specific European code of conduct.
Właściwy organ przyznaje każdemu gospodarstwu określony kod rejestracyjny.
The competent authority shall allocate a specific registration code to each of the premises.
Kod identyfikacyjny pozwolenia określony przez właściwy organ.
The permit identification code specified by the competent authority.
Cel tych grantów nie został określony.
The purpose of these grants is not specified.
Zakres obszarów priorytetowych określony jest w załączniku I.
The scope of the priority areas is specified in Annex I.
Limit określony w dyrektywie nie jest dobry.
The limit specified in the directive is not good.
Czas składania takiego oświadczenia może zostać dokładniej określony przez organy krajowe.
The time of submission of such declaration may be further specified by the national authorities.
Zakres tych wymagań powinien być określony.
The scope of that obligation should be specified.
Taki określony okres nie może przekraczać 10 lat.
Such specified period may not be less than 10 years.
Dokładny współczynnik zostanie określony przez charakterystykę stosowanej kolumny.
The exact ratio will be determined by the characteristics of the column employed.
Kod literowy musi być określony dla właściwego organu wydającego certyfikat.
The letter code shall be specific to the competent authority of issue.
Sposób dokumentowania musi być określony w procedurach organizacji.
The format of the records shall be specified in the organisation's procedures.
W prowincji Lecce określony organizm jest już powszechnie zadomowiony.
In the province of Lecce, the specified organism is already widely established.
Faktyczny termin dokonania rozliczenia końcowego jest zazwyczaj określony w umowie.
The actual time of final settlement is normally specified in the agreement.
Odpowiedni przepływ odniesienia musi zostać określony w odniesieniu do jednostki analizy.
An appropriate reference flow shall be determined in relation to the unit of analysis.
Każdemu z was zostanie przydzielony określony obszar w domu.
Each one of you will be assigned a certain area in the house.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 6539. Pasujących: 6539. Czas odpowiedzi: 100 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo