Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "okres czasu" na angielski

period of time
time-period
term
duration

Sugestie

147
76
75
Należy zapewnić odpowiedni okres czasu na akredytację.
A reasonable period of time should be allowed for securing accreditation.
Należy przewidzieć właściwy okres czasu dla wprowadzenia tych nowych wymogów.
A period of time should be provided for the implementation of these new requirements.
Przebywają w tamtejszych pomieszczeniach przez pewien okres czasu.
They stay at the lodging facility for a certain period of time.
Tak dla okres czasu Egipt zostawać monarchia.
Thus for a period of time Egypt remained a monarchy.
Przez jaki okres czasu należy dostarczyć dokumenty.
For what period of time you need to provide documents.
Zgłoszenia przekazywane za pośrednictwem aplikacji RAPEX są zachowywane w systemie przez nieograniczony okres czasu.
Notifications distributed through the RAPEX application are kept in the system for an unlimited period of time.
W związku z powyższym wskazane jest utrzymanie jako koniecznego stosowania obecnie obowiązujących zasad krajowych przez dostateczny okres czasu.
It is therefore advisable to maintain as necessary the application of the national conditions currently in force for a sufficient period of time.
Aby to nastąpiło, roślina musi być przez pewien okres czasu wystawiona na działanie niskich temperatur.
For this to happen, the plant must first be exposed to cold temperatures for a certain period of time.
Rozsądny okres czasu może zostać przedłużony za zgodą obu Stron.
The reasonable period of time may be extended by agreement of the Parties.
Ten niezbędny okres czasu zasadniczo nie powinien przekraczać 14 dni.
That necessary period of time should in principle be no longer than 14 days.
Niestety wraz z uzupełnieniem informacji okazuje się, iż w rzeczywistości przedsiębiorca zobowiązał się do płacenia określonej kwoty przez pewien okres czasu.
Unfortunately, when the facts are revealed, it turns out that in reality, the enterprise has undertaken to pay a fixed sum for a certain period of time.
Zdobyte doświadczenie pokazało, że usuwanie można rozciągnąć na pewien okres czasu, nie osłabiając wysiłków związanych z eliminacją choroby.
Experience gained has shown that it is possible to spread the withdrawal over a period of time, without impairing the efforts to eradicate the disease.
Kontyngent taryfowy podlega spełnieniu specjalnych reguł pochodzenia przez dany okres czasu.
The tarif quota for some products is subject to satisfaction of specific rules of origin for a given period of time.
Rosnąco tendencja ma miejsce, gdy cena leci się przez pewien okres czasu.
An ascending trend takes place when the price keeps going up for a certain period of time.
Bezdech to okres czasu, w którym oddech zatrzyma się lub jest znacznie zmniejszona.
An apnea is a period of time during which breathing stops or is markedly reduced.
Był taki okres czasu, w którym zachowywał się tak dziwnie.
There was a period of time. I mean, he was acting so strangely.
Te wyjątkowe ustalenia powinny zostać utrzymane przez rozsądny okres czasu, dopóki nie zostaną stworzone wystarczające lokalne zdolności produkcyjne.
Until sufficient local production capacities are built up, these exceptional arrangements should be prolonged for a reasonable period of time.
Określa również okres czasu, podczas którego takie kontrole powinny zostać przeprowadzone.
It shall specify the period of time during which such controls should be conducted.
José de Sousa zostanie rozszerzona na okres czasu w glinianych amfor, z których niektóre mają ponad 100 lat.
The José de Sousa will be expanded over a period of time in clay amphoras, some of which are over 100 years old.
Noszenie monitora na okres czasu po roku zaleca, jak również o EKG, aby sprawdzić aktywność serca.
Wearing the monitor for a period of time once a year is recommended, as well as having an ECG to check the heart's activity.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 560. Pasujących: 560. Czas odpowiedzi: 417 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo