Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "okres obowiązywania" na angielski

duration of term of
period of validity of
period of application of
quota period
extended

Sugestie

100
Rekompensata finansowa wynosi 2047500 EUR przez cały trzyletni okres obowiązywania protokołu.
The financial contribution amounts to € 2047500 over the three year duration of this Protocol.
Urząd zatwierdza zatem programy pomocy operacyjnej jedynie na okres obowiązywania niniejszych wytycznych.
The Authority will therefore only approve operating aid schemes for the duration of these guidelines.
Czy Komisja zamierza wydłużyć okres obowiązywania rozporządzenia Komisji Nr 69/2001? 2.
Does the Commission intend to extend the period of validity of Regulation (EC) No 69/2001? 2.
współpracy obejmują okres nie dłuższy niż okres obowiązywania niniejszego rozporządzenia.
ooperation programmes shall cover no more than the period of validity of this regulation.
przez cały okres obowiązywania programu LIFE:
for the entire duration of the LIFE Programme:
Państwa członkowskie mogą określić maksymalną kwotę i maksymalny okres obowiązywania takiego kredytu w rachunku bieżącym.
Member States may define a maximum amount and a maximum duration of any such overdraft.
Pierwotny okres obowiązywania tej umowy wynosi dwa lata.
The agreement has an initial duration of two years.
Jednakże okres obowiązywania tego rozporządzenia wygasa w dniu 31 grudnia 2004 r. Istnieje zatem konieczność przedłużenia tego okresu.
The period of validity of that Regulation, however, expires on 31 December 2004. It is, therefore, necessary to extend that period.
określa dla każdej grupy produktów stosowny okres obowiązywania kryteriów i wymogów oceny;
specify, for each product group, the relevant period of validity of the criteria and of the assessment requirements;
Kilka zainteresowanych stron twierdziło także, że długi okres obowiązywania środków jest nieuzasadniony, i strony te wzywały do ich zakończenia.
It was also argued by several interested parties that the long duration of the measures is unjustified and calls for their expiry.
Dlatego też okres obowiązywania takich odstępstw nie powinien przekraczać okresu realizacji planów operacyjnych w zakresie pomocy finansowej.
Therefore the duration of such waivers should not exceed the duration of financial assistance operation plans.
Jednakże należy też określić maksymalny okres obowiązywania takiego warunkowego zatwierdzenia.
However, it is also appropriate to set a maximum length of time for such conditional approval.
Części próbki przechowuje się przez cały okres obowiązywania homologacji.
Part of this sample shall be preserved so long as the approval remains valid.
Z tego względu okres obowiązywania niniejszej decyzji powinien być ograniczony.
For those reasons, this Decision should be applicable for a limited period of time.
Ponadto w razie sytuacji powodującej wykluczenie, może ustalić okres obowiązywania wykluczenia.
Furthermore, in case of an exclusion situation it may establish the duration of the exclusion.
Otwarte pozostają niektóre inne kwestie proceduralne i techniczne, w tym okres obowiązywania układu.
Some other procedural and technical points remain open, including the duration of the Agreement.
Rubryka 20 pozwoleń zawiera okres obowiązywania podkontyngentu, na który wydano pozwolenia.
Box 20 of the licences shall show the subquota period for which the licences are issued.
popiera zaproponowany przez Komisję siedmioletni okres obowiązywania następnej perspektywy finansowej.
Supports a duration of seven years for the next Financial Perspective, as proposed by the Commission.
Państwa członkowskie mogą w odpowiednich przepisach krajowych określić okres obowiązywania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
Member States may, in appropriate national legislation, specify the duration of authorisations to engage in the occupation of road transport operator.
Jednakże można by sądzić, że niemożność przeniesienia ewentualnego wzrostu kosztów jest tymczasowa, ponieważ okres obowiązywania umów jest ograniczony.
It could however be presumed that this inability to pass on an eventual cost increase is temporary, as the duration of the contracts is limited in time.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 575. Pasujących: 575. Czas odpowiedzi: 124 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo