Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "okres próbny" na angielski

Wyszukaj okres próbny w: Definicja Synonimy
trial period
probation
probationary period
trial basis
trial run
probationer's
Początkowe sześć miesięcy zatrudnienia uznawane są za okres próbny.
The first six months of employment shall be regarded as a trial period.
Postanowiłem wcześniej zamknąć ci okres próbny.
I've decided to finish your trial period earlier.
A w swoim raporcie zamierzam zalecić natychmiastowy okres próbny.
And I'm going to recommend immediate probation in my report.
Wyrok zostaje zawieszony na okres próbny.
[Gasps] Said sentence to be served on probation.
Instytut Technologii South Harmon otrzyma roczny okres próbny. w celu kontynuowania tego eksperymentalnego programu.
Therefore... the South Harmon Institute of Technology... will be granted a one-year probationary period... in which to continue its experimental programs.
Dam pani Wick 24-godzinny okres próbny.
I will give ms. Wick a 24-Hour probationary period.
Stefano powinien uznać twój okres próbny za zaliczony.
I'd recommend Stefano consider your trial period over.
Ponieważ twój okres próbny się skończył.
Because your trial period is over.
Melanie, twój okres próbny się skończył.
Melanie, your trial period is over.
Co więcej, kilkumiesięczny okres próbny dobiega końca.
Moreover, the several months' trial period is drawing to a close.
Tatusiu, mam gorący okres próbny.
Daddy, I have heat probation.
Jacob został wypuszczony na okres próbny po dwóch latach.
Jacob was released on probation after two years.
Straciłem klienta, a oni cofnęli mnie na okres próbny.
I lost a client, and they put me on probation.
Należy zatem przedłużyć działanie mechanizmu przeprowadzania oceny zwrotnej na dalszy okres próbny jednego roku.
The performance feedback mechanism should therefore be continued for a further trial period of one year.
Szpital dopiero co skończył okres próbny.
The hospital just got off probation.
okres próbny i harmonogram całkowitej procedury zatwierdzenia,
the trial period and time schedule for the whole authorization procedure,
Minął dokładnie rok, co oznacza... że oficjalnie kończy się mój okres próbny.
It's been exactly a year, which means - Monday, my probationary period is officially over.
Mówi ona, że przewodniczący ma prawo danego członka przenieść na okres próbny.
It states that the ZBZ president has the right To put recently reinstated members on probation.
Państwa członkowskie zapewniają przestawienie z separacji międzykanałowej 25 na 8,33 kHz na okres próbny minimum czterech tygodni, podczas których zweryfikowano bezpieczne działanie, przed włączeniem do tabeli COM2 ICAO dok. 7754.
Member States shall ensure that 25 to 8,33 kHz conversions are operated for a trial period of minimum four weeks, during which time safe operation is verified, prior to coordination in the Table COM2 of ICAO Doc 7754.
Jednakże, w wyjątkowych przypadkach, organ zatrudniający może przedłużyć okres próbny o maksymalnie sześć miesięcy oraz ewentualnie przydzielić członka personelu tymczasowego do innego departamentu.
However, the AACC may, in exceptional circumstances, extend the probationary period for a maximum of six months, and possibly assign the member of the temporary staff to another department.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 207. Pasujących: 207. Czas odpowiedzi: 82 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo