Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "okres ważności" na angielski

period of validity of duration of
term of validity of
validity period of
shelf life
valid for a period
it is valid
date of expiry
perishability of

Sugestie

Wygasł okres ważności karty do tachografu.
The period of validity of the tachograph card has expired.
Maksymalny okres ważności zezwolenia wynosi pięć lat.
The maximum period of validity of the authorisation is five years.
We Włoszech działalność hydroelektrowni podlega koncesji, której okres ważności ma pozwolić firmie na amortyzację inwestycji.
In Italy, the operation of a hydropower plant is subject to a concession, the duration of which is such as to allow the company to amortize the investment.
należy określić okres ważności pozwoleń wywozowych;
Whereas the term of validity of export licences should be fixed;
Oczywiste jest, że należy wydłużyć okres ważności zezwoleń na wielokrotny wywóz.
It is clear that the period of validity of multiple authorisations should be extended.
Państwa członkowskie ustalają standardowy okres ważności niebieskiej karty UE, wynoszący od roku do czterech lat.
Member States shall set a standard period of validity of the EU Blue Card, which shall be comprised between one and four years.
Maksymalny okres ważności rejestracji odmiany wynosi 30 lat.
The maximum period of validity of the registration of a variety shall be 30 years.
Informacjom tym towarzyszą odpowiednie informacje wykazujące, że dostępność certyfikowanego materiału odniesienia zostanie utrzymana przez cały okres ważności zezwolenia.
This shall be accompanied by adequate information demonstrating that the availability of the certified reference material will be maintained throughout the period of validity of the authorisation.
by zapobiec obchodzeniu standardowych postanowień należy ograniczyć okres ważności tych pozwoleń;
whereas to prevent circumvention of the standard provisions the period of validity of such licences should be restricted;
Dyrektywy szczególne mogą przewidywać okres ważności certyfikatu.
The specific directives may provide for the certificate to have a period of validity.
Sprawdzeniu podlega również okres ważności świadectwa zdrowia.
Also the validity of the Health Certificate will be verified.
Dwunastomiesięczny okres ważności prospektu emisyjnego powinien pozostać niezmieniony.
The 12 - month validity period for the prospectus should remain unchanged.
Należy utrzymać 12-miesięczny okres ważności.
The validity period of 12 months should be maintained.
Należy określić szczególny okres ważności pozwoleń wydanych w ramach niniejszego przetargu.
A specific period of validity must be set for the licences issued under this invitation.
Należy odpowiednio zmienić okres ważności pozwoleń na przywóz.
The validity period of import licences should be amended accordingly.
Maksymalny okres ważności licencji tymczasowej wynosi sześć miesięcy.
The maximum validity of a temporary licence is six months.
Właściwy OSP ma prawo wyznaczyć krótszy okres ważności pozwolenia ION.
The relevant TSO is entitled to specify a shorter ION validity period.
Maksymalny okres ważności certyfikatu wynosi 30 lat po dacie wydania.
The certificate shall have a maximum validity period of 30 years from the date of its issue.
Przedstawia się dane popierające okres ważności odtworzonego produktu.
Data in support of the proposed shelf-life for the reconstituted product shall be submitted.
Licencje połowowe zostają wydane na okres ważności równy okresowi trwania wspólnego przedsięwzięcia.
The fishing licences shall be issued for a period of validity equal to the duration of the joint venture.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 799. Pasujących: 799. Czas odpowiedzi: 148 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo