Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "okulary przeciwsłoneczne" na angielski

Wyszukaj okulary przeciwsłoneczne w: Definicja Synonimy
Szukamy wszystkich noszących okulary przeciwsłoneczne nocą.
We're looking for anybody wearing sunglasses at night.
Hyde, jeśli to opowieść o darmowych lodach, nagiej siatkówce, albo psie noszącym kapelusz i okulary przeciwsłoneczne.
Hyde, if this is about free ice cream, naked volleyball... or a dog wearing a hat and sunglasses, I'd rather not even know.
Raz założyłem na niej okulary przeciwsłoneczne i kapelusz.
One time I put sunglasses and a hat on it.
Tylko barany takie jak Jack Nicholson i cała społeczność raperska, noszą okulary przeciwsłoneczne w środku.
Only dip-wads like jack nicholson And the entire rap community wear sunglasses inside.
Zauważyłem, że w tunelu środkowym zostawił mi swoje stare okulary przeciwsłoneczne.
In the centre cubby hole, I find he's left me a pair of his old sunglasses.
Ten tutaj nosił okulary przeciwsłoneczne i śmierdział jak kozioł.
This one here wore sunglasses, smelt like a goat.
I od teraz nosimy okulary przeciwsłoneczne.
Another thing - from now on, we wear sunglasses.
Zawsze nosił okulary przeciwsłoneczne, nawet wewnątrz.
Always wore sunglasses, even inside.
Blondynka, okulary przeciwsłoneczne, biały płaszcz, po wschodniej stronie.
Blonde hair, sunglasses, white coat, on your eastern perimeter.
Brązowy kowbojski kapelusz, czarne jeansy, okulary przeciwsłoneczne w stylu lotniczym.
Black jeans. Sunglasses, aviator style.
Miała kaptur i okulary przeciwsłoneczne, ale od razu ją rozpoznałam.
She was wearing a hood and sunglasses, but I recognized her instantly.
Nie biorę na poważnie kogoś, kto w nocy nosi okulary przeciwsłoneczne.
I mean I can't take guys too seriously who wear sunglasses at night.
Będę zadowolona, jeśli znajdę moje okulary przeciwsłoneczne.
I'll settle for finding my sunglasses.
Będą mi potrzebne twoje okulary przeciwsłoneczne.
I'm going to need your sunglasses.
Nosi okulary przeciwsłoneczne i nie wygląda w nich dobrze.
Wears sunglasses but not in a cool way.
I nienawidzisz ludzi noszących okulary przeciwsłoneczne, nawet wciągu dnia.
And you hate people who wear sunglasses even during the day.
Przykleić panu brodę, dać okulary przeciwsłoneczne... Ciężko zauważyć różnicę.
Put a fake beard on you, some sunglasses, be hard to tell the difference.
Mógłbym pójść na stację benzynowa i kupić duże okulary przeciwsłoneczne.
I could go to the service station, get some big sunglasses.
Chyba zostawiłem w nim moje okulary przeciwsłoneczne, więc spróbuj...
I think I left my sunglasses in there, so just try to, you know...
A ten rodzaj nakrycia głowy jest niezwykle efektowny, ponieważ, tak jak okulary przeciwsłoneczne, jednocześnie zasłania i odkrywa.
And, you know, this kind of head covering is extremely glamorous because, like sunglasses, it conceals and reveals at the same time.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 156. Pasujących: 154. Czas odpowiedzi: 71 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo