Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "olbrzymi" na angielski

Wyszukaj olbrzymi w: Definicja Synonimy
Kolejny olbrzymi krok daleko od dziewictwa.
Another giant step away from virginity I went.
Tak jak ten olbrzymi stwór w lesie.
Much like that giant thing in the woods.
Ale rychło, zauważył olbrzymi zysk.
All of a sudden, he saw huge returns.
To niespotykane, musi być olbrzymi w tym miesiącu.
This far out, he must be huge in this month.
Mamy olbrzymi potencjał, żeby zmienić tego typu zachowanie i charakterystyczne schematy, w których ugrzęźliśmy.
[Man] There's enormous potential to change the kind of behaviors... and characteristic patterns that we've fallen into.
Sieci takie mają olbrzymi potencjał w zakresie dostarczania korzyści konsumentom i przedsiębiorstwom w całej Unii Europejskiej.
Such networks have enormous potential to deliver benefits to consumers and businesses across the European Union.
Piramidy, olbrzymi sfinks, Nil, wielbłądzie taksówki.
Pyramids, giant sphinx, Nile river, camel taxis.
Sama był olbrzymi i czasami nie mogłam tego znieść.
Sam was huge and there were times when I could not face it.
Najpierw moja siostra, potem twój olbrzymi robal.
My sister first, then your giant insect.
Rój robali jest olbrzymi i... odlatuje.
The bug swarm is huge and... It's leaving.
Gdyby nie jego muskularne ramiona i olbrzymi... .
If it wasn't for his muscular arms and enormous...
W tym zakresie istnieje olbrzymi potencjał pozwalający na wzbogacenie rynku pracy.
There is huge potential here for enriching the job market.
Widzisz ten olbrzymi kwazar do którego zmierzamy?
You see that giant quasar we're heading into?
A oprócz tego... jest olbrzymi.
And plus... he's huge.
Wspomniałbym gdyby to był olbrzymi sęp.
I'd have mentioned if it was a giant vulture.
Gdyby olbrzymi ukradli jedną z nich...
If the Frost Giants had stolen even one of these relics...
Zamieniłeś nasz mały konkurs w olbrzymi sukces.
You have turned our little contest into an enormous success.
Mamy olbrzymi podziemny schron pod głównym budynkiem.
There's a massive underground shelter beneath the main compound.
Wyjście E zablokował olbrzymi czołg-pułapka.
Exit E- 1 was blocked by a huge barbed-wire tank trap.
Ale ty odniosłeś olbrzymi sukces tym romansem.
But you've had a huge success with this romance novel.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 658. Pasujących: 658. Czas odpowiedzi: 82 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo