Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "omawianym przypadku" na angielski

Wyszukaj omawianym przypadku w: Definicja Synonimy
present case
case at issue
this case case at hand
case in question
the current case
case at stake
the case

Sugestie

W omawianym przypadku nie ma nawet potrzeby, aby Komisja badała tę sprawę, ponieważ władze włoskie nie przedstawiły wystarczających dowodów na prawdziwość takiego twierdzenia.
In the case at issue, there is no need for the Commission to even consider this question since the Italian authorities have not provided any substantiation for such an allegation.
Pomoc przyznana przez państwo w omawianym przypadku jest złożona.
In this case, the aid granted by the State is complex in nature.
W omawianym przypadku Komisja zakłada istnienie działalności niegospodarczej.
The Commission believes in this case that the activity in question is a non-economic activity.
W omawianym przypadku sprawdzone zostanie jednocześnie czy
In this case, it shall also be assessed whether
Poszanowanie zasady neutralności nie stwarza żadnej trudności w omawianym przypadku.
There is no difficulty with compliance with the principle of neutrality in this case.
W omawianym przypadku jest jednak prawdopodobne, że przyznana pomoc zakłóca konkurencję.
However, in this case the aid granted by Germany could distort competition.
W omawianym przypadku liny z drutu stalowego są jednym z produktów objętych zasadą zmiany (pod)pozycji taryfowej.
In this case, steel wire ropes are one of the products covered by the rule requiring a change in the tariff (sub) heading.
W omawianym przypadku wnosi się o zastosowanie takich samych współczynników.
It is proposed to apply the same percentages in this case.
W omawianym przypadku Portugalia zdecydowała, że nie zwróci części kosztów poniesionych przez usługodawcę podczas realizacji jego zadań.
In this case, the Portugal decided not to reimburse some of the costs incurred by the service provider in fulfilling its tasks.
W omawianym przypadku nie ma dowodów na to, że przekształcenia dokonano wyłącznie w celu zapewnienia korzyści spółce RTP.
In this case, there are no indications that the transformation was carried out with the sole aim of conferring an advantage to RTP.
Niemcy utrzymują, że nie w omawianym przypadku nie dochodzi do zakłócenia konkurencji na rynkach zewnętrznych.
Germany holds that there is no distortion of competition in the external markets in this case.
Jednak w opinii Komisji w omawianym przypadku nie można powoływać się na zasadę de minimis.
The Commission is however of the opinion that the de minimis principle cannot be invoked in this case.
W związku z tym Urząd stwierdza, że w omawianym przypadku odstępstwo przewidziane w art. 61 ust. 3 lit. b) nie ma zastosowania.
Therefore, the Authority does not consider the derogation under Article 61(3)(b) to be applicable in this case.
W omawianym przypadku podział obciążeń uzyskano dzięki upaństwowieniu NR (zob. również motywy 148 i 149).
In this case, burden-sharing is achieved due to the nationalisation of NR (see also recitals 148 and 149).
W omawianym przypadku bezsprzeczne jest, że wspomnianych trzydziestu trzech obrońców Koptów zostało potraktowanych nieludzko w więzieniu.
In this case, it is an undeniable fact that these 33 defenders of the Copts were treated inhumanely in prison.
W omawianym przypadku Komisja miała wątpliwości, czy ograniczone korzyści dla rozwoju regionalnego mogą uzasadniać stosunkowo wysoką kwotę pomocy przypadającą na jedno nowe miejsce pracy.
In this case, the Commission had doubts whether the limited contribution to regional development can justify the relatively high amount of aid per job created.
Funkcja kontrolna, którą pełni Parlament Europejski, ma znaczenie wtedy, gdy trzeba wyrazić sprzeciw wobec niejasnych procesów zarządzania, tak jak w omawianym przypadku.
The controlling role performed by the European Parliament is important in establishing a veto where management processes are unclear, as in this case.
Komisja stwierdza również, że pierwszy wyjątek umożliwiający pokrywanie kosztów usuwania i niszczenia tusz w 100 % ze środków pochodzących z obowiązkowych potrąceń i składek w sektorze mięsnym nie ma zastosowania w omawianym przypadku.
The Commission also notes that the first exception allowing for the costs of removing and destroying carcasses to be covered up to 100 % by means of advance payments and compulsory contributions in the meat sector is not applicable in this case.
W omawianym przypadku ważne jest, aby francuskie pochodzenie produktów nie stanowiło głównego przesłania w realizowanych na terenie Francji kampaniach reklamowych.
In this case, it is important that the French origin of the products concerned is not the main message of campaigns carried out on French territory.
W omawianym przypadku ustawa nr 78-23 z dnia 10 stycznia 1978 r. i dekrety z 2005 r. są urzędowymi aktami władzy publicznej.
In this case, Law No 78-23 of 10 January 1978 and the 2005 Decrees are official acts of the public authorities.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 338. Pasujących: 338. Czas odpowiedzi: 100 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo