Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "opłata" na angielski

Wyszukaj opłata w: Definicja Synonimy
fee
charge
levy
payment
tax
premium
fare
toll
duty
rent
charged
surcharge
remuneration

Sugestie

W przypadku mikroprzedsiębiorstw maksymalna opłata roczna wynosi 350 EUR.
In the case of micro-enterprises the maximum annual fee shall be EUR 350.
W praktyce opłata gwarancyjna odpowiada raczej marży obliczonej ponad EURIBOR.
In practice, the guarantee fee corresponds rather to a margin calculated on top of Euribor.
Jest dodatkowa opłata za robociznę i modyfikację.
There's an additional charge for labor and modification.
Powiedz "trufle", opłata 5 dolarów.
Say "truffle," charge $5.
W omawianym przypadku opłata jest pobierana od przedsiębiorstw prywatnych.
In the case in hand, a levy is collected from private undertakings.
To opłata obowiązkowa, która nie ma górnej granicy.
This is a mandatory levy and has no upper limit.
Obniżona opłata jest ustalana dla MŚP.
A reduced fee shall be set for SMEs.
W takich przypadkach nie jest zwracana opłata rejestracyjna.
The registration fee shall not be reimbursed in such cases.
Za przedłużenie wizy pobierana jest opłata.
A fee may be charged for extending visas.
Może być również wymagana opłata za przystąpienie.
The payment of an entry fee may also be required.
W omawianym przypadku opłata gwarancyjna wynosiła 2,3 %.
In the present case, the guarantee fee amounted to 2,3 %.
I nie będzie do niej potrzebne żadne hasło ani opłata.
And no password or fee will be required.
Jeśli średni obrót przekracza [...] ton rocznie, opłata koncesyjna może być minimalna.
If the average turnover exceeds [...] tonnes per year, the concession fee can be minimal.
W przypadku wyższego obrotu ładunków opłata koncesyjna może być minimalna.
For higher cargo turnover the concession fee may be minimal.
Za dostęp do tych źródeł jest zwykle pobierana opłata.
A fee is normally charged for access to these sources.
Kolejnym problemem jest opłata manipulacyjna związana z outsourcingiem.
A further problem is the service charge involved in outsourcing.
2702963 ISK (opłata za przeprowadzenie restrukturyzacji zatrudnienia)
ISK 2702963 (fee for carrying out the restructuring of workforce)
W tych portach lotniczych opłata powinna być powiązana z
At these airports the charge should be related to the
Ta opłata zapewnia zachęty do efektywnego wykorzystania zdolności przepustowej.
This charge shall provide incentives for efficient use of capacity.
Ponadto nałożona jest roczna opłata w wysokości 0,35 procent kredytu.
Besides, the annual fee is levied at the level of 0,35 % of the credit.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1868. Pasujących: 1868. Czas odpowiedzi: 112 ms.

opłatą 578

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo