Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "opłata za obsługę" na angielski

Wyszukaj opłata za obsługę w: Definicja Synonimy
service charge
handling fee
servicing fee
W każdym kolejnym roku opłata za obsługę w przypadku nowych połączeń zostanie zwiększona o [...].
For each successive year, the service charge for new destinations will be increased by [...].
Opłata w przypadku nowych połączeń obejmuje te same elementy, co zwykła opłata za obsługę.
The charge for new destinations covers the same items as the normal service charge.
Według strony skarżącej bardzo konkurencyjna opłata za obsługę wynosi około 250 EUR za samolot.
According to the complainant, a very competitive handling fee amounts to approximately EUR 250 per aircraft.
Ponadto w art. 7.4 umowy o świadczenie usług portu lotniczego określono, że opłata za obsługę naziemną wynosi 195 EUR w pierwszym roku.
Moreover, according to Article 7.4 of the airport services agreement, the ground handling fee was EUR 195 in the first year.
Ponadto opłata za obsługę w przypadku nowych połączeń zależy od częstotliwości lotów (7 lotów tygodniowo) i odpowiada ponad 100000 pasażerów rocznie (zakładając, że współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich wynosi 75 %).
In addition, the service charge for new destinations is based on flight frequencies (seven flights per week) and equals over 100000 passengers per year (assuming a 75 % load factor).
Tzw. opłata za obsługę w przypadku nowych połączeń zostałaby zastosowana wobec wszystkich połączeń przez pierwsze 12 miesięcy od wejścia w życie umowy.
The so-called service charge for new destinations would be applied to all destinations during the first 12 months after the Agreement has entered into force.
Po pierwszych [...] latach opłata za obsługę mająca zastosowanie do nowych połączeń będzie równa opłacie za obsługę stosowanej w stosunku do istniejących połączeń.
After the first [...] years the service charge applicable to new destinations shall be equal to the service charge applied to the existing destinations.
Opłata za obsługę obejmowałaby również opłatę za postój.
The service charge would also include a parking charge.
Opłata za obsługę w przypadku istniejących połączeń wynosi rzekomo [...] za samolot typu Boeing 737-800 (odlot i przylot).
The service charge for existing destinations allegedly amounts to [...] per Boeing 737-800 (departure and arrival).
W piśmie przedstawiono opłaty pobierane na T2, takie jak opłata za obsługę naziemną i korzystanie z terminalu, których wysokość zależy od rodzaju wykorzystywanego statku powietrznego.
The letter indicates the charges applicable at T2, such as the charge for ground handling and terminal use, the amount of which depends on the aircraft type used.
Jeśli opłata za obsługę nie została ustalona lub opłata, którą jednostka spodziewa się otrzymać nie jest wystarczająca dla pokrycia świadczenia obsługi, to zobowiązanie z tytułu obowiązku obsługi ujmuje się w wartości godziwej.
If there is no servicing fee specified or the fee to be received is not expected to compensate the entity adequately for performing the servicing, a liability for the servicing obligation is recognised at fair value.
Na przykład, podmiot obsługujący może utrzymywać zaangażowanie w przeniesionym składniku aktywów finansowych do celów spełniania wymogów dotyczących ujawniania informacji, jeżeli opłata za obsługę zależy od kwoty lub rozkładu w czasie przepływów pieniężnych z przeniesionego składnika aktywów finansowych.
For example, a servicer will have continuing involvement in the transferred financial asset for the purposes of the disclosure requirements if the servicing fee is dependent on the amount or timing of the cash flows collected from the transferred financial asset.
Opłata za obsługę naziemną nie jest natomiast regulowana, lecz ustalana w ramach dwustronnych negocjacji.
The charge for ground handling services is not regulated, but is negotiated bilaterally.
Ponadto za karty rozliczeniowe pobierana jest tylko stała roczna opłata za obsługę, która pozostaje bez zmian niezależnie od kwot wydanych za pomocą kart.
In addition, charge cards apply only fixed annual service fees that do not vary in relation to the amounts spent on these cards.
Opłaty lotniskowe obejmowały następujące pozycje: opłata za lądowanie, opłata za postój, opłata za usługi infrastrukturalne (odprawa, obsługa bagażu i opłaty za postój samolotu) oraz opłata za obsługę naziemną (odprawa pasażerów, odbiór bagażu, załadunek i rozładunek oraz obsługę naziemną).
They included the following items: landing charge, parking charge, infrastructure service charges (check-in, baggage handling and aircraft parking charges) and ground handling service charges (passenger check-in, baggage reclaim, loading and unloading and ground handling).
Opłata za obsługę naziemną za jeden lot
Ground handling charges per rotation
Opłata za obsługę osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Fee for disabled passengers and passengers with reduced mobility (passagers handicapés et à mobilité réduite - PHMER).
Około 20 tyś. opłata za operację, opłata za obsługę. wszystkiego Obsługa najpierw.
About 20 thousand, inculding operation fee, treatment fee... everything. treatment notice, please pay first.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 18. Pasujących: 18. Czas odpowiedzi: 33 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo