Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "opłaty bankowe" na angielski

Wyszukaj opłaty bankowe w: Definicja Synonimy
bank charges
bank levies
Ewentualne opłaty bankowe związane z płatnościami ponosi wnioskodawca.
Possible bank charges related to the payment shall be paid by the applicant.
W konsekwencji zdrożały opłaty bankowe, w szczególności we Włoszech.
This has resulted in high bank charges, particularly in Italy.
Potrzebne są również wiarygodne rozwiązania w dziedzinie finansowania, w którym to celu mogłyby zostać wykorzystane opłaty bankowe do zgromadzenia środków na rzecz funduszy naprawczych.
Credible financing arrangements are also needed, for which purpose bank levies could be used to raise the resources for resolution funds.
Ani opłaty bankowe, ani podatek od działalności finansowej nie przyczyniają się bezpośrednio do ograniczenia spekulacji ani do wzmocnienia stabilności i wydajności rynku.
Neither bank levies nor FATs can directly contribute to curbing speculation and reinforcing market stability and efficiency.
Koszty przeliczania waluty, opłaty bankowe i straty z tytułu wymiany walutowej nie podlegają współfinansowaniu wspólnotowemu.
Conversion costs, bank charges and exchange losses shall not be subject to Community co-financing.
Każde z wnoszących wkład państw ponosi opłaty bankowe związane z wniesieniem swojego własnego wkładu.
Each contributing State shall pay the bank charges relating to the payment of its own contribution.
podatek od transakcji finansowych i progresywne opłaty bankowe,
a financial transaction tax and progressive bank levies,
Zafakturowane opłaty bankowe (bez odsetek od pożyczek bankowych) .
Billed bank charges (but not interest for bank loans)';
(15.3) Rezerwa na opłaty bankowe
(15.3) Provisions for bank charges
Rezerwa na opłaty bankowe | - 0,02 |
provision for bank charges | - 0,02 |
W tym ostatnim przypadku, opłaty bankowe związane z przekazem są ponoszone przez wnioskodawcę.
In the latter case, the bank charges for the transfer shall be payable by the applicant.
W tym drugim przypadku wszelkie opłaty bankowe za przelew zostają odliczone przez państwo członkowskie zwrotu od kwoty, która ma być zwrócona wnioskodawcy.
In the latter case, any bank charges for the transfer shall be deducted by the Member State of refund from the amount to be paid to the applicant.
opłaty bankowe, koszty gwarancji i podobne opłaty;
bank charges, costs of guarantees and similar charges;
opłaty bankowe za otwarcie konta i zarządzanie nim, jeśli wdrażanie operacji wymaga otwarcia osobnego rachunku bankowego;
bank charges for opening and administering the account or accounts where the implementation of an operation requires a separate account to be opened;
Skupić należy się głównie na zaletach jednolitego rynku oraz rozwiązaniu codziennych problemów konsumentów na rynku wewnętrznym takich jak na przykład opłaty bankowe, porównywanie cen towarów itp.
The focus should mainly be on the benefits offered by the single market and on the resolution of the everyday problems of consumers in the internal market, such as, for example, bank charges, comparison of the prices of goods, and so on.
Te same opłaty bankowe stosowane w przypadku transakcji płatniczych w walucie krajowej powinny po wymianie mieć zastosowanie do transakcji w euro.
The same bank charges applicable to payment transactions in national currency should be, after conversion, applicable to payment transactions in euro.
żadnych płatności w formie opłat bankowych lub prowizji związanych z kredytem eksportowym innych niż roczne lub półroczne opłaty bankowe płatne w okresie spłaty; oraz
any payment by way of banking fees or commissions relating to the export credit other than annual or semi-annual bank charges that are payable throughout the repayment period; and
Dostosowanie przyznano na przewóz drogą morską i ubezpieczenia, koszty przeładunku, załadunku i koszty dodatkowe, koszty kontroli, prowizje i opłaty bankowe.
An adjustment was granted for ocean freight and insurance, handling, loading and ancillary expenses, inspection expenses, commissions and bank charges.
opłaty bankowe jako narzędzie finansowania rozwiązywania kryzysu państwowego w sektorze bankowym, zapewniające pokrycie kosztów ewentualnego następnego kryzysu przez sam sektor,
Bank levies as a tool to finance national crisis resolution funds in the banking sector, ensuring that in the case of a next crisis its costs will be bared by the sector itself.
opłaty bankowe związane z otwarciem i prowadzeniem odrębnego rachunku lub rachunków, jeżeli wymaga tego realizacja działania;
where the implementation of an operation requires a separate account or accounts to be opened, the bank charges for opening and administering the accounts;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 36. Pasujących: 36. Czas odpowiedzi: 64 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo