Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "opartego na wiedzy" na angielski

Wyszukaj opartego na wiedzy w: Definicja Synonimy
knowledge-based
knowledge based
based on knowledge

Sugestie

120
Niektóre z tych obszarów są kluczowe dla trwałego zarządzania rybołówstwem opartego na wiedzy.
Some of these areas are crucial for sustainable, knowledge-based fisheries management.
Promowanie stabilności gospodarczej, zrównoważonego rozwoju opartego na wiedzy, kształcenia wysokiej jakości i tworzenia miejsc pracy
Promoting economic stability, sustainable and knowledge-based growth, quality education and job creation
konsekwencjach dla rozwoju społeczeństwa europejskiego opartego na wiedzy.
implications for the development of a European knowledge based society.
Brak rozwoju wewnętrznego rynku opartego na wiedzy
No creation of knowledge based internal market
utworzenie integracyjnego ekosystemu cyfrowego opartego na wiedzy i informacji;
creating an inclusive digital ecosystem based on knowledge and information;
Za istotne uważam również skoncentrowanie się na tworzeniu wzrostu gospodarczego opartego na wiedzy oraz tworzeniu konkurencyjnej, spójnej i bardziej przyjaznej dla środowiska gospodarki.
I also think it is important to concentrate on creating economic growth based on knowledge, and on creating a competitive, cohesive and more environment-friendly economy.
W rzeczywistości stopnie doktora mogą stać się kluczowym elementem przy tworzeniu innowacji i wzrostu opartego na wiedzy, a także przyczyniać się do postępu oraz do rozpowszechniania wiedzy i technologii.
Indeed, PhDs have the potential to be a key component in the creation of knowledge-based innovation and economic growth, and can contribute to the progress and diffusion of knowledge and technology.
Ze względu na znaczenie w Europie przemysłu opartego na wiedzy i nasz dobrze się rozwijający się sektor B+R, nie możemy sobie pozwolić na czekanie z podjęciem działań do FP8.
Given the importance of knowledge-based industries to Europe and our thriving R&D sector, we cannot afford to wait until FP8 to take action.
Priorytet Unii 1 - Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy
Union priority 1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries
w celu realizacji założeń strategii lizbońskiej tj. elastycznego i opartego na wiedzy wzrostu gospodarczego system ECVET był otwarty na inne systemy spoza UE oraz aby mogły one z niego korzystać.
that the ECVET system must be available to, and useful for, other systems outside the EU, in order to fulfil the Lisbon objectives of a flexible, knowledge-based economic area.
Określenie stopnia degradacji, a następne rozwinięcie metod zapewniających zrównoważone użytkowanie gleby jest bezpośrednim zastosowaniem opartego na wiedzy podejścia do tej sprawy - podejścia, które Parlament słusznie sobie ceni.
Determining the extent of degradation and then developing methods to ensure that soil is used sustainably represents a direct application of the knowledge-based approach that Parliament rightly values.
Program "Uczenie się przez całe życie", działający od 2007 r., przyczynia się do rozwoju Unii Europejskiej jako zaawansowanego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez wspieranie modernizacji i regulacji systemów edukacji i szkolenia zawodowego w państwach członkowskich.
The Lifelong Learning Programme, in operation since 2007, contributes to the development of the European Union as an advanced knowledge-based society by providing support for the modernisation and adjustment of education systems and professional training in the Member States.
Rada Europejska w Lizbonie w marcu 2000 r. wyznaczyła strategiczny cel dla Unii Europejskiej, którym jest stworzenie najbardziej konkurencyjnego, dynamicznego i opartego na wiedzy społeczeństwa na świecie, zdolnego do trwałego wzrostu gospodarczego przy zwiększeniu i podniesieniu jakości zatrudnienia oraz większej spójności społecznej.
At the Lisbon European Council in March 2000 the European Union set the strategic goal of becoming the most competitive and dynamic knowledge-based society in the world, capable of sustained economic growth with more and better jobs and greater social cohesion.
zaleca skoncentrowanie większej uwagi na roli odgrywanej przez ICT w tworzeniu otwartego i opartego na wiedzy społeczeństwa; wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do stworzenia spójniejszej strategii na rzecz standardów kształcenia w ICT;
Recommends that more attention is focused on the role that ICT plays in creating an open and knowledge-based society; asks the Commission and Member States to create a more coherent strategy for educational standards in ICT;
Należy utrzymać silną bazę przemysłową poprzez wzmocnienie elementów wiedzy w istniejącym przemyśle, jak również poprzez budowanie w Europie silnego przemysłu opartego na wiedzy i wykorzystującego ją, z naciskiem na wykorzystywanie badań podstawowych do zastosowań przemysłowych.
A strong industrial base must be maintained by strengthening the knowledge content in the existing industry as well as building, in Europe, a strong knowledge-based, knowledge intensive industry, stressing the exploitation of basic research for industrial applications.
Projekt pilotażowy - Rozwój opartego na wiedzy europejskiego dziennikarstwa za pomocą działań edukacyjnych prowadzonych przez Kolegium Europejskie w ośrodku w Natolinie
Pilot project - Developing knowledge-based European journalism relating to Europe's neighbours, through educational activities delivered by the Natolin Campus of the College of Europe.
Uczenie się przez całe życie przyczynia się do rozwoju UE jako zaawansowanego, opartego na wiedzy społeczeństwa o zrównoważonym - pod względem gospodarczym - rozwoju, większej ilości lepszych miejsc pracy i głębszej spójności socjalnej.
It contributes to the development of the EU as an advanced knowledge-based society, with sustainable economic development, more and better jobs and greater social cohesion.
Sprawozdawca jest zdania, że tylko wtedy zbliżymy się do celu stworzenia z Europy najbardziej konkurencyjnego i dynamicznego, opartego na wiedzy obszaru gospodarczego świata, jeżeli powiedzie się redukcja złożonych i poważnych czynników hamujących ruch transgraniczny w sektorze usług.
Your draftsman takes the view that the only way to make progress in making Europe the most competitive and dynamic knowledge-based economic area in the world is to dismantle the many substantial barriers to the cross-border movement of services.
W dzisiejszych czasach musimy uznać potrzebę modelu społecznego, który pozwoli na dostosowanie do nowych wyzwań globalnej gospodarki oraz społeczeństwa informatycznego i opartego na wiedzy.
Nowadays "we must acknowledge the need for the social model to adapt to the new challenges and the new contexts of the global world and of the information and knowledge society".
metodyki stosowanej w przypadku zastosowania podejścia opartego na wiedzy eksperckiej w celu określenia AVA;
the methodology applied where an expert based approach is used to determine an AVA;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 36. Pasujących: 36. Czas odpowiedzi: 55 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo