Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "opieka nad dzieckiem" na angielski

Wyszukaj opieka nad dzieckiem w: Definicja Synonimy
babysitting
child care
childcare
Właściwie to to samo, co opieka nad dzieckiem.
It's essentially just like babysitting.
To nie jest opieka nad dzieckiem, to badanie niedoboru snu.
This-this isn't babysitting, it's a sleep deprivation study.
W dzisiejszym głosowaniu opowiedziałam się za przyjęciem tego sprawozdania, które ma postępowy charakter z uwagi na propagowanie równości kobiet i mężczyzn, w tym również w takich obszarach jak urlop rodzicielski, opieka nad dzieckiem, przemoc domowa oraz różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.
I voted today in favour of this report, which is progressive in nature as it aims to promote equality between men and women including in areas of parental leave, child care, domestic violence and the pay gap.
Opieka nad dzieckiem jest droga, droższa niż zarobiłyby w pracy.
Child care is expensive, more than they'd earn in a job.
(iv) Środki na rzecz pogodzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. Zintegrowane wytyczne zajmują się potrzebą osiągnięcia lepszej równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, zajmując się takimi zagadnieniami jak opieka nad dzieckiem, formy pracy zawodowej przyjazne rodzinie oraz równość.
(iv) Measures for reconciliation of family life and work life. The Integrated Guidelines address the need to achieve a better work life balance addressing issues such as childcare, family friendly working arrangements and equality.
Urlop macierzyński, wychowawczy, opieka nad dzieckiem
Maternity - parental leave - childcare
Cała opieka nad dzieckiem.
All the child care.
To tylko opieka nad dzieckiem.
This is just babysitting.
Wiecie, opieka nad dzieckiem i zabawa w a kuku... to był tylko jeden wieczór, a ja wyłaziłam ze skóry.
Being a mom. I mean, babysitting and playing peekaboo... it was one night, and I was crawling out of my skin.
Biały Dom jest ogromnie zainteresowany tym, jak wygląda opieka nad dzieckiem.
The White House has a strong interest in the child's welfare.
Rodzaj sporu (np. rozwód, opieka nad dzieckiem, ze stosunku pracy, z działalności gospodarczej, ochrona konsumenta):B..
Nature of the dispute (e.g. divorce, child custody, employment, business, consumer):B..
Prawo generalne Massachusetts mówi, że opieka nad dzieckiem obejmuje prawo i odpowiedzialność do zapewnienia mu dobrobytu i podejmowania głównych decyzji w sprawie jego edukacji, opieki zdrowotnej i emocjonalnej, rozwoju moralnego i religijnego.
The general laws of Massachusetts state that custody of a child includes the right and responsibility to see to the child's welfare and make major decisions about his or her education and medical care and emotional, moral and religious development.
Z drugiej strony jednak, jeśli głównym celem działania tych placówek nie jest działalność dydaktyczna, ale opieka nad dzieckiem oraz wspieranie go, usługę tego typu należy przypisać do klasy 12.4.0. COICOP/ZWCK.
If, on the other hand, the main objective is not a pedagogical one, but to provide child-minding assistance and support, the service concerned should be allocated to COICOP/HICP class 12.4.0.
Jest to całkowicie sprzeczne z prawem podstawowym Republiki Federalnej Niemiec, które stanowi, że "opieka nad dzieckiem i jego wychowanie to naturalne prawa przysługujące rodzicom i obowiązek, który spoczywa przede wszystkim na nich" (art. 6 par. 2).
This is in direct contrast to the Basic Law for the Federal Republic of Germany, which states that 'The care and upbringing of children is the natural right of parents and a duty primarily incumbent upon them' (Article 6(2)).
uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem: zagwarantujmy wszystkim dzieciom w UE dobry start w przyszłość" (COM(2011)0066),
having regard to the Commission communication entitled 'Early Childhood Education and Care: Providing all our children with the best start for the world of tomorrow' (COM(2011)0066),
Wniosek w sprawie zmiany dyrektywy 92/85/EWG nie zawiera niezbędnych przepisów w celu rzeczywistego zagwarantowania urlopu macierzyńskiego i wyraźnego okresu przejściowego między końcem urlopu macierzyńskiego a powrotem na rynek pracy, jak opieka nad dzieckiem, urlop ojcowski lub urlop rodzicielski.
The proposal amending Directive 92/85/EEC does not specify the measures required to ensure effective use of maternity leave and provide for a clear transition between the end of maternity leave and the return to employment, such as childcare facilities, paternity leave and parental leave.
wyznaczenia i działań osoby lub instytucji, do której należy opieka nad dzieckiem lub jego mieniem, reprezentującej dziecko lub pomagającej mu;
the designation and functions of any person or body having charge of the child's person or property, representing or assisting the child;
Opieka nad dzieckiem zwiększy ci notowania o 15 punktów.
Taking in a foster kid, that's an automatic 15 point jump in the polls.
podobne usługi, w tym opieka nad dzieckiem i prace domowe, świadczona przez przedsiębiorstwa lub osoby pracujące na własny rachunek,
similar services, including baby-sitting and housework, supplied by enterprises or self-employed persons,
Opieka nad dzieckiem jest super!
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 23. Pasujących: 23. Czas odpowiedzi: 42 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo