Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "opieka społeczna" na angielski

Wyszukaj opieka społeczna w: Definicja Synonimy
social services
social security
social welfare
social work
social care
child services
children and family services
Child Protective Services
DCFS
DSS
DFS
social worker

Sugestie

Nasza opieka społeczna sobie z tym nie poradzi.
Our social services couldn't cope.
Nie mogę trzymać Ramona w biurze, opieka społeczna mogłaby się pojawić.
I can't keep Ramon at my office, social services could show up.
Myślisz ze opieka społeczna sama sprawdza kasę?
Do you think the social security check cashes itself?
Podatek stanowy, podatek federalny, opieka społeczna.
State tax, federal tax, Social security.
To nie jest prawda, że wzrost gospodarczy i opieka społeczna wzajemnie się wykluczają.
It is not the case that economic growth and social welfare are mutually incompatible.
Coraz większa liczba ludzi ma poczucie, że to zimna technokracja, a nie opieka społeczna, określa działania Komisji.
More and more people have the feeling that cold technocracy rather than social welfare is what determines the actions of the Commission.
Michael, opieka społeczna zostawiła mnie z Garym.
Michael, social services dumped me with Gary.
Do tego są narzędzia, których używa opieka społeczna.
It's just a tool that social services uses.
Cóż, to są prywatne rodzinne sprawy, których opieka społeczna nie może rozwiązać.
Well, clearly that's a private family matter, Not one social services could resolve.
Może opieka społeczna mogłaby się nim zająć.
Maybe we can go and have Social Services pick him up.
Kurator i opieka społeczna nie mieli nikogo wolnego.
Probation and Social Services had no-one available.
Tu pisze, że opieka społeczna może wpaść z niezapowiedzianą wizytą.
It says social services may drop by for a visit at any time, unannounced.
Sprawdźmy czy opieka społeczna, wie coś więcej.
We should check in with Social Services, see if they know anything.
Albo znajdziesz mu opiekuna, albo o jego losie zadecyduje opieka społeczna.
So? Either you come up with a guardian or he goes to social services.
Ale bez względu na to, co ja powiem, opieka społeczna wciąż musi ponownie rozpatrzyć możliwości ulokowania jej.
But no matter what I say, social services still has to reevaluate the placement.
Ale jeśli cokolwiek złego spotka Vogela, opieka społeczna zapuka do drzwi i umieści je w domu dziecka.
If anything whatsoever happens to Vogel, social services will come knocking and they'll be put into foster care.
Poszłam do salonu, w którym pracuje, i powiedziałam jej, że opieka społeczna przyszła zobaczyć się z Quonem.
I went to the salon where she works, and I told her that social services came to see quon.
Wolontariat stanowi też ucieleśnienie takich europejskich wartości, jak solidarność, uczestnictwo obywatelskie i niedyskryminacja w tak różnych sektorach, jak edukacja, kultura, ochrona środowiska, opieka społeczna czy zdrowie.
It also embodies such European values as solidarity, civic participation and non-discrimination in sectors as varied as education, culture, the environment, social welfare or health.
Musiałem iść do ośrodka, bo opieka społeczna nie pozwoliła mi tu mieszkać!
Mom had to put me in a home because social services wouldn't let me live here anymore!
A co ksiądz, opieka społeczna?
What are you, Social Services?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 233. Pasujących: 233. Czas odpowiedzi: 78 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo