Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "opinia publiczna" na angielski

Wyszukaj opinia publiczna w: Definicja Synonimy

Sugestie

Dopilnuję, żeby opinia publiczna się została poinformowana.
I'll make sure that there are public hearings.
Po dobrze znanych skandalach dotyczących przypadków TSE europejska opinia publiczna słusznie wymaga tej przejrzystości i zasługuje na nią.
After the well known scandals concerning TSE cases, the European public rightly needs and deserves this transparency.
Ale opinia publiczna popiera działania rządu.
But public opinion is supporting the government more than before.
Notable szanują go, a opinia publiczna ochrania.
Authority respects him and public opinion protects him.
Ponadto opinia publiczna musi być informowana.
In addition, the general public must be informed.
Chcemy, aby opinia publiczna i dziennikarze mieli możliwość wykorzystania go i dysponowania pełnym dostępem do dokumentów.
We want the general public and journalists to be able to use it and have full access to documents.
Na szczęście, stoi za panem opinia publiczna.
Fortunately, public opinion is for you.
Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że niestety opinia publiczna w Europie nie wie o obecności Unii Europejskiej.
However, I should like to point out to her that public opinion in Europe is unfortunately not aware of the European Union's presence.
Myślę, że opinia publiczna chciałaby uzyskać odpowiedź na te pytania.
I think that public opinion would like to receive an answer to these questions.
Rząd, opozycja, społeczeństwo obywatelskie i opinia publiczna wypracowały konsensus w celu jak najszybszego spełnienia kryteriów kopenhaskich.
Consensus has been reached among government and the opposition, civil society and public opinion in order to fulfil the Copenhagen criteria as soon as possible.
Ze zrozumiałych powodów opinia publiczna w Europie ostro sprzeciwia się przyłączeniu Turcji, kraju nieeuropejskiego i islamskiego.
For understandable reasons, public opinion in Europe is sharply against the accession of Turkey, a non-European and Islamic country.
Aby odnieśli oni sukces, opinia publiczna musi dojść do pewnej ugody.
For them to succeed, a settlement has to be carried by public opinion.
Portugalska opinia publiczna poprze nacjonalizację strony jeśli Aguas Altas zdecyduje się ją sprzedać.
Portuguese public opinion backs nationalization of the site if Aguas Altas decides to sell it.
Nie jestem politykiem i nie obchodzą mnie konferencje prasowe, czy opinia publiczna.
I'm not into politics, and I don't care about press conferences or - or public opinion.
Pragnienie to jest inspirowane faktem, iż opinia publiczna w wielu państwach członkowskich nie popiera dalszego rozszerzenia.
That desire has been stimulated by the fact that public opinion in a number of Member States does not support further enlargement.
Bo opinia publiczna nie zgodziłaby się łożyć na eksplorację kosmosu.
Because public opinion wouldn't allow spending on space exploration.
Europejska opinia publiczna była zaszokowana katastrofą, która miała miejsce zeszłego lata.
European public opinion was shocked by last summer's disaster.
Zarówno władze rumuńskie, jak i opinia publiczna zdecydowanie stoją na straży poszanowania praw człowieka.
Both the Romanian authorities and public opinion strongly uphold respect for human rights.
Dzisiaj jest to islamska opinia publiczna, która znacznie wykracza poza granice państw arabskich.
Today, it is Muslim public opinion, which extends far beyond the geography of the Arab states.
Portugalska opinia publiczna zasługuje na zdecydowane zapewnienie, by antykonkurencyjne praktyki nie wpływały na ustalanie cen.
Portuguese public opinion deserves a firm guarantee that anti-competitive practices are not a factor in the establishment of prices.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 502. Pasujących: 502. Czas odpowiedzi: 117 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo