Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "opowiedzieć się za" na angielski

Wyszukaj opowiedzieć się za w: Definicja Synonimy
opt for
stand up for
to argue in favour
to speak in favour
have favoured
to advocate
stand for
To kolejny powód, dla którego powinniśmy opowiedzieć się za innowacyjnym i zrównoważonym rybołówstwem na małą skalę.
This is yet another reason why we must opt for small-scale, innovative and sustainable fishing.
Po konsultacji z wszystkimi zainteresowanymi stronami PE może opowiedzieć się za różnymi instrumentami (lub dokonać wyboru łącznego):
After consultation of all stakeholders, the EP can opt for different instruments (or make a combined choice):
Parlament Europejski musi opowiedzieć się za mocną, sprawiedliwą i dobrze finansowaną WPR.
The European Parliament must stand up for a strong, fair and well-financed CAP.
Czy Komisja i Rada podejmą się uczestniczyć w procesie i opowiedzieć się za prawami człowieka?
Will the Commission and the Council undertake to attend legal proceedings and stand up for human rights?
Ponadto chciałbym opowiedzieć się za zacieśnieniem współpracy z Europolem i Eurojustem.
Moreover, I would like to argue in favour of strengthening cooperation with Europol and Eurojust.
Jeżeli promujemy walkę z dyskryminacją, musimy opowiedzieć się za wdrożeniem obecnie obowiązującego prawa raz na zawsze we wszystkich państwach członkowskich.
If we advocate anti-discrimination, then we have to argue in favour of implementing what is currently the law once and for all in the Member States.
Po drugie, chciałbym opowiedzieć się za tym, aby nowo utworzona Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki otrzymała i wykorzystywała znaczne uprawnienia oraz stosowała najlepszą praktykę spośród państw członkowskich.
Secondly, I would like to argue in favour of the newly founded Agency for the Cooperation of Energy Regulators receiving and utilising definitive powers and applying best practice from the Member States.
Unano, że lista ta nie jest użyteczna ani elastyczna oraz powinna zostać zastąpiona bardziej elastyczną procedurą, zgodnie z którą organizacje hodowlane mogą opowiedzieć się za wykorzystaniem niezbędnych zasobów genetycznych w ramach jasno określonego i nadzorowanego programu hodowlanego.
That list has been found to be impractical and inflexible and should be replaced by a flexible procedure under which breeding organisations can opt for the use of the necessary genetic resources within the framework of a clear defined and supervised breeding programme.
W przedmiotowej dyrektywie pacjent znajduje się w centrum, zwykły obywatel, który może i również chce opowiedzieć się za najlepszym leczeniem, najchętniej blisko, ale jeżeli jest ono nieco dalej, to również daleko.
In this directive, the patient is at the centre, the vocal citizen who can and also wants to opt for the best treatment, preferably nearby, but if it is farther away, then also afar.
Zdaniem sprawozdawcy komisji opiniodawczej tekst wniosku wywołuje niestety więcej wątpliwości, niż ich rozwiewa, i z tego względu należałoby opowiedzieć się za klasyczną metodą współpracy i regulacji prawnej (jak ma to np. miejsce w przypadku europejskiego nakazu aresztowania).
In your Draftsman's opinion, the text unfortunately raises more questions than it answers and it would therefore be preferable to opt for a classical method of cooperation and legal regulation (as in the case of the European arrest warrant, for example);
Musi istnieć absolutna jasność, bez jakiegokolwiek gdybania, że każde państwo ma prawo wybrać swoją formę technologii, inaczej mówiąc - może opowiedzieć się za technologią atomową lub zadecydować, że poradzi sobie bez korzystania z tej opcji.
It must be absolutely clear, with no ifs or buts, that every country can choose its own forms of technology, in other words it can opt for nuclear technology or choose to get by without recourse to the nuclear option.
Nawet lojaliści chcą opowiedzieć się za Abaddonem.
Even the loyalists want to sign on with Abaddon.
Dlatego chciałabym opowiedzieć się za stopniowym wycofywaniem redystrybucji, która staje się coraz mniej przejrzystym instrumentem dzisiejszej inżynierii społecznej.
I would therefore like to advocate a phasing out of redistribution, which is becoming a less than transparent instrument for the social engineering of today.
Jeśli pozostaniecie przy jakiejkolwiek formie władzy, powinniście wyraźnie opowiedzieć się za jego ratyfikacją.
If you continue to govern in any form, you should make a clear stand for ratification.
Chcieliśmy również ponownie opowiedzieć się za podatkiem od transakcji finansowych, opartym na podatku Tobina.
We would also reiterate our commitment to a tax on financial transactions based on the model of the Tobin tax.
Nasz Parlament powinien opowiedzieć się za natychmiastowym i bezwarunkowym umorzeniem tego całego zadłużenia.
Our Parliament should declare itself in favour of the immediate and unconditional cancellation of this entire debt.
Przypuszczam, że mogą opowiedzieć się za wstrzymaniem.
I suppose they could decide to terminate, start over.
Społeczność międzynarodowa musi mocno opowiedzieć się za tym całościowym porozumieniem pokojowym.
The international community must stand firm behind this Comprehensive Peace Agreement.
Będę musiała opowiedzieć się za nią, albo przeciwko niej.
She'll insist that I'm either with her or against her.
Nie mogłam jednak opowiedzieć się za przyjęciem art. 48.
I was unable to give my support to Article 48, however.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 62. Pasujących: 62. Czas odpowiedzi: 101 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo