Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "organ arbitrażowy" na angielski

Wyszukaj organ arbitrażowy w: Definicja Synonimy
arbitration panel
arbitration board
arbitration panels
Arbitration Body
W ciągu 10 dni od daty jego powołania organ arbitrażowy może wydać decyzję wstępną w sprawie występowania pilnego charakteru danego przypadku.
The arbitration panel may give a preliminary ruling within 10 days of its establishment on whether it deems the case to be urgent.
Powiadamiają o takim rozwiązaniu Komitet ds. Handlu i Rozwoju oraz, w stosownych przypadkach, organ arbitrażowy.
They shall notify the Trade and Development Committee and the arbitration panel, if any, of such a solution.
W poszanowaniu przepisów Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej oraz ogólnych zasad wspólnych dla Państw Członkowskich organ arbitrażowy orzeka ex aequo et bono.
In accordance with the Treaty establishing the European Atomic Energy Community and with general principles common to the laws of the Member States, the arbitration board shall decide ex aequo et bono.
Jednakże na wniosek jednej ze stron i po wysłuchaniu drugiej strony organ arbitrażowy może zezwolić na całkowite lub częściowe użycie innego języka urzędowego, jako języka postępowania.
The arbitration board may, however, at the request of one party and having heard the other party, authorise partial or full use of another official language as procedural language.
Jeśli udzielenie odpowiedzi nie jest możliwe w trakcie przesłuchania, organ arbitrażowy wyznacza stronom sporu stosowny termin odpowiedzi na takie pytania.
When answering a question is not possible within a hearing, Arbitration Panels should provide the disputing parties with the appropriate time to answer those questions.
Wszystkie terminy określone w niniejszej sekcji, łącznie z terminami przekazywania decyzji przez organ arbitrażowy, liczy się w dniach kalendarzowych od dnia następującego po wykonaniu czynności lub wystąpieniu zdarzenia, do którego się odnoszą.
All time limits laid down in this Section, including the limits for the arbitration panels to notify their rulings, shall be counted in calendar days, the first day being the day following the act or fact to which they refer.
Strona wnioskująca nie zawiesza zobowiązań, dopóki organ arbitrażowy zwołany ponownie na podstawie ust. 6 i 7 nie wyda swojej decyzji.
The requesting Party shall not suspend obligations until the arbitration panel reconvened under paragraphs 6 and 7 has delivered its ruling.
Po rozważeniu wszelkich pisemnych uwag dotyczących sprawozdania wstępnego przedstawionych przez Strony organ arbitrażowy może zmienić swoje sprawozdanie oraz przeprowadzić wszelkie dalsze badania, jakie uzna za właściwe.
After considering any written comments by the Parties on the interim report, the arbitration panel may modify its report and make any further examination it considers appropriate.
W odniesieniu do każdego takiego sporu, po tym jak organ arbitrażowy przedstawi swoje sprawozdanie końcowe zgodnie z art. 180 i 182, Strony, uwzględniając wspomniane sprawozdanie, poddają dyskusji odpowiednie środki, jakie mają zostać wdrożone.
For any such dispute, after the arbitration panel has delivered its final report pursuant to Articles 180 and 182, the Parties, taking the report into account, shall discuss suitable measures to be implemented.
"organ arbitrażowy" oznacza organ ustanowiony zgodnie z art. 385 niniejszego Układu;
'arbitration panel' means a panel established under Article 385 of this Agreement;
Strona skarżąca jest zobowiązana do rezygnacji z zawieszenia lub do jego dostosowania dopiero po wydaniu przez organ arbitrażowy decyzji w tej sprawie i może ona utrzymać zawieszenie na czas trwania postępowania.
The complaining Party shall be required to remove or adjust the suspension only after the arbitration panel has ruled on the matter, and may maintain the suspension pending the proceedings.
Oświadczenia amicus curiae są przekazywane organowi arbitrażowemu, z kopią dla stron sporu, w ciągu 5 dni od dnia, w którym organ arbitrażowy udzielił zezwolenia na złożenie oświadczenia.
Amicus curiae submissions shall be transmitted to the arbitration panel, with a copy to the disputing parties, within 5 days following the date of the authorisation by the arbitration panel to make such submission.
Jeśli organ arbitrażowy uwzględnia otrzymane informacje lub porady techniczne, bierze także pod uwagę wszelkie uwagi lub spostrzeżenia przedstawione przez strony sporu w związku z tymi informacjami lub poradami technicznymi.
When the arbitration panel takes under consideration the received information or technical advice, it shall also take into consideration any comment or observation presented by the disputing parties in relation to such information or technical advice.
Organ arbitrażowy zbiera się jednak przy drzwiach zamkniętych, jeżeli oświadczenia lub argumenty zawierają poufne informacje handlowe.
However, the arbitration panel shall meet in closed session when the submission and arguments of a Party contain confidential commercial information.
O takim rozwiązaniu powiadamiają Komitet Współpracy oraz organ arbitrażowy.
They shall notify the Cooperation Committee and the arbitration panel of any such solution.
W razie sporu dotyczącego adekwatności organ arbitrażowy zwołuje ponownie Strona odpowiadająca.
In case of a disagreement on equivalence, the arbitration panel shall be reconvened by the responding Party.
W każdym stadium postępowania organ arbitrażowy może zaproponować stronom porozumienie pojednawcze.
The arbitration board may at any stage of the proceedings suggest to the parties a conciliation arrangement.
Wszystkie przesłuchania przeprowadzane przez organ arbitrażowy są otwarte dla publiczności zgodnie z regulaminem.
Any hearing of the arbitration panel shall be open to the public in accordance with the Rules of Procedure.
Po otrzymaniu uwag Stron organ arbitrażowy przekazuje Stronom ostateczny protokół każdego przesłuchania.
The arbitration panel, after having received the comments of the Parties, shall issue to the Parties a final transcript of each hearing.
Na wniosek Strony organ arbitrażowy może zmienić terminy mające zastosowanie do postępowania.
Upon request of a Party, the arbitration panel may modify the time limits applicable in the proceedings.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 143. Pasujących: 143. Czas odpowiedzi: 126 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo