Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "organ właściwy" na angielski

Wyszukaj organ właściwy w: Definicja Synonimy
competent authority
authority competent
authority that is competent
body responsible
Competent Body

Sugestie

organ właściwy dla miejsca przeznaczenia udzielił uprzedniej zgody.
the competent authority of the place of destination gives its prior approval.'
W stosownych przypadkach organ właściwy może zasięgnąć opinii zainteresowanych stron.
If approp ria te, the competent authority may consult stakeholders.
Podział kompetencji oraz organ właściwy do ich podziału
Allocation of duties and Authority competent to allocate
Każde Państwo Członkowskie wyznacza sąd, notariusza lub inny organ właściwy dla przeprowadzania kontroli zgodności z prawem połączenia transgranicznego w odniesieniu do tej części procedury, która dotyczy każdej z łączących się spółek, podlegającej prawu krajowemu tego Państwa Członkowskiego.
Each Member State shall designate the court, notary or other authority competent to scrutinise the legality of the cross-border merger as regards that part of the procedure which concerns each merging company subject to its national law.
Właściwym organem powinien być niezależny organ właściwy do podejmowania decyzji dotyczących przyznania pomocy prawnej z urzędu lub sąd, w tym również sąd w składzie jednoosobowym.
The competent authority should be an independent authority that is competent to take decisions regarding the granting of legal aid, or a court, including a judge sitting alone.
Notyfikujący organ właściwy posiada wyłączną odpowiedzialność za ustalenie, które z pozostałych państw członkowskich otrzymują powiadomienie.
The notifying competent authority shall have sole responsibility for determining which other Member States receive the alert.
W każdym przypadku organ właściwy dla administratora zasięga opinii właściwych organów zainteresowanego państwa członkowskiego.
In any case, the competent authority of the administrator shall consult the competent authorities of the Member States concerned.
Odpowiedni organ właściwy w tym zakresie publikuje codziennie szczegóły łącznej kwoty pozycji krótkich netto dla każdej akcji, która została mu zgłoszona zgodnie z art. 5.
The relevant competent authority shall publish, on a daily basis, details of the aggregate amount of net short positions for each share for which it has received a notification under Article 5.
W przypadku zaprzestania działalności w zakresie animacji rynku na rzecz danego emitenta animator rynku zawiadamia odpowiedni organ właściwy.
Where the market maker ceases to conduct market making activities on the issuer concerned, it shall notify that competent authority accordingly.
Kolegium obejmuje organ właściwy dla administratora, ESMA i organy właściwe dla podmiotów nadzorowanych przekazujących dane.
The college shall comprise the competent authority of the administrator, ESMA, and the competent authorities of supervised contributors.
Przed zatwierdzeniem ostatecznego brzmienia pisemnych zasad, o których mowa w ust. 6, organ właściwy dla administratora należycie uwzględnia wszelkie rady otrzymane od ESMA.
The competent authority of an administrator shall give due consideration to any advice provided by ESMA concerning the written arrangements under paragraph 6 before agreeing their final text.
Do czasu opublikowania przez ESMA decyzji organ właściwy dla administratora może korzystać ze swoich uprawnień na podstawie art. 23 ust. 6.
The power of the competent authority of an administrator under Article 23(6) may be exercised until such time as ESMA publishes its decision.
W stosownych przypadkach informacje takie, jako minimum, określają, który organ właściwy jest odpowiedzialny za jaki rodzaj GMO.
Where applicable, such information shall, as a minimum, specify which competent authority is responsible for which type of GMO.
Cele te należy udostępniać uczestnikom posiedzeń z odpowiednim wyprzedzeniem, razem z dokumentacją przygotowaną przez organ właściwy dla CCP lub przez innych członków kolegium, aby stworzyć podstawy do owocnej dyskusji.
Those objectives should be circulated well in advance to the participants together with documentation prepared by the CCP's competent authority or by other members of the college, so as to create effective discussion.
Sąd lub organ właściwy, do którego wystąpiono z wnioskiem, nie może żądać od wnioskodawcy dostarczenia tłumaczenia orzeczenia.
The court or competent authority seised of the application may not require the claimant to provide a translation of the decision.
Stosowanie niniejszego artykułu nie narusza decyzji podejmowanych przez organ właściwy zgodnie z art. 49 ust 1. rozporządzenia (UE) nr 575/2013.
This Article applies without prejudice to decisions taken by the competent authority pursuant to Article 49(1) of Regulation (EU) No 575/2013.
Właściwe organy lub, w przypadku braku porozumienia, organ właściwy dla administratora przekazują ocenę Komisji.
The competent authorities or, in the event of disagreement, the competent authority of the administrator, shall transmit the assessment to the Commission.
Przy podejmowaniu decyzji o podjęciu takich środków organ właściwy dla administratora uwzględnia skutki dla pozostałych zainteresowanych państw członkowskich, w szczególności potencjalny wpływ na stabilność ich systemów finansowych.
Any decision of the competent authority of the administrator to take such measures shall take into account the impact on the other Member States concerned, in particular the potential impact on the stability of their financial systems.
Jeżeli ma to zastosowanie, organ właściwy dla CCP przygotowuje zmieniony projekt i zwołuje posiedzenie w celu uzgodnienia ostatecznej umowy na piśmie, uwzględniając przy tym termin określony w art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012.
If relevant, the CCP's competent authority shall prepare a revised proposal and convene a meeting to agree on the final written agreement taking into account the deadline referred to in Article 18(1) of Regulation (EU) No 648/2012.
Aby zapewnić skuteczność i efektywność kolegium, organ właściwy dla CCP działa jako centralny punkt kontaktowy w związku ze wszystkimi kwestiami praktycznymi dotyczącymi funkcjonowania kolegium.
To ensure the efficiency and effectiveness of the college, the CCP's competent authority shall act as a central point of contact for any matter related to the practical organisation of the college.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 227. Pasujących: 227. Czas odpowiedzi: 100 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo