Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "organizację państw amerykańskich" na angielski

Wyszukaj organizację państw amerykańskich w: Definicja Synonimy
Organization of American States
Organisation of American States
Wszystkie żądania wyrażone przez Organizację Państw Amerykańskich muszą zostać spełnione.
Firstly, all the requirements issued by the Organization of American States must be met.
Oczywiście moja grupa popiera również, tak jak uczynił to przedstawiciel Komisji, wszelkie działania podjęte przez Organizację Państw Amerykańskich mające na celu rozwiązanie tego konfliktu.
Naturally, as the representative of the Commission has done, my group also supports all the action that the Organization of American States has taken to address and resolve this conflict.
Działania na mocy tych projektów będą podejmowane przez UN-LiREC oraz Organizację Państw Amerykańskich we współpracy z innymi instytucjami.
Activities under these projects will be undertaken by UN-LiREC and the Organisation of American States in cooperation with other institutions.
Komisja Europejska w pełni popiera działania mediacyjne i koncyliacyjne podejmowane przez prezydenta Kostaryki Oscara Ariasa oraz przez Organizację Państw Amerykańskich, a także środki wdrożone przez międzynarodową społeczność w celu wywarcia na strony nacisku mobilizującego je do znalezienia pokojowego rozwiązania.
The European Commission to date has fully supported the mediation and facilitation efforts made by Costa Rican President, Oscar Arias, and by the Organisation of American States and the measures implemented by the international community to exert pressure on the parties to find a peaceful solution.
Faktycznie Wenezuela jest jednym z krajów Ameryki Łacińskiej, gdzie odbyła się większość wyborów, a wszystkie były nadzorowane przez Organizację Państw Amerykańskich, Unię Europejską oraz tak prestiżowe fundacje jak Centrum Cartera.
In fact, Venezuela is one of the countries in Latin America that has held the most elections, all supervised by the Organization of American States, by the European Union and by foundations as prestigious as the Carter Center.
Jasno wynika to z raportu ewaluacyjnego wydanego w zeszłym tygodniu przez Organizację Państw Amerykańskich.
The evaluation report issued by the Organization of American States last week makes that clear.
jest żywo zaniepokojony obecnym kryzysem politycznym związanym z wynikami wyborów prezydenckich i parlamentarnych, szeroko podważanymi i ostrożnie potwierdzanymi przez misje zagranicznych obserwatorów - w chwili obecnej specjaliści wysłani przez Organizację Państw Amerykańskich ponownie obliczają głosy;
Expresses grave concern about the current political crisis following the presidential and parliamentary elections, the results of which were widely contested and only cautiously endorsed by foreign observer delegations; notes that the votes are currently being recounted by experts dispatched by the Organisation of American States;
Reprezentujemy Organizację Państw Amerykańskich.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 8. Pasujących: 8. Czas odpowiedzi: 30 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo