Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "organizacja narodów zjednoczonych" na angielski

Wyszukaj organizacja narodów zjednoczonych w: Definicja Synonimy

Sugestie

Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła wytyczne dotyczące używania wspólnej formuły i układu dokumentów handlowych.
The United Nations has established guidelines for a common framework and layout for commercial documents.
Jesteśmy tu dzisiaj, ponieważ Organizacja Narodów Zjednoczonych określiła cele dla rozwoju państw.
We are here today because [the] United Nations have defined goals for the progress of countries.
Organizacja Narodów Zjednoczonych, Nowy Jork i Genewa (2009), publikacja ISBN 978-92-1-139135-0.
United Nations New York and Geneva (2009) Publication ISBN 978-92-1-139135-0.
Organizacja Narodów Zjednoczonych: homologacja pojazdów kategorii M
United Nations: approval of category M
Organizacja Narodów Zjednoczonych, 1997 r., Sprawozdanie Rady Gospodarczo-Społecznej
United Nations, 1997, Report of the Economic and Social Council
Unia Europejska przekazała już 320 milionów euro, tj. 60 % tego, o co początkowo wnioskowała Organizacja Narodów Zjednoczonych.
The European Union has contributed EUR 320 million already, 60% of what the United Nations initially asked for.
Organizacja Narodów Zjednoczonych w swoim zakresie wesprze i uzupełni państwa wysiłki podejmowane zarówno w Europie, jak i poza nią.
'The United Nations will do its part to support and complement your efforts, both in and beyond Europe.
Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała z przekonania, że uznanie godności i równości wszystkich ludzi przyniesie światu wolność, sprawiedliwość i pokój.
The United Nations was founded on the belief that the recognition of dignity and equal rights for all the people will bring freedom, justice and peace in the world.
Organizacja Narodów Zjednoczonych będzie nadal w pełni zaangażowana w Kosowie do wygaśnięcia okresu obowiązywania rezolucji RB NZ 1244.
The United Nations will remain fully engaged in Kosovo until the end of UNSCR 1244.
Organizacja Narodów Zjednoczonych, Europejska Komisja Gospodarcza, wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2015 r., ISBN-978-92-1-139149-7.
United Nations, Economic Commission for Europe, version applicable as from 1 January 2015, ISBN-978-92-1-139149-7.
Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Edukacji, Nauki i Kultury przekaże te sprawozdania wszystkim Państwom-Stronom niniejszego Protokołu.
The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization shall transmit these reports to all States Parties to this Protocol.
Organizacja Narodów Zjednoczonych usunęła Zielony Przylądek z wykazu krajów najsłabiej rozwiniętych z dniem 1 stycznia 2008 r. [2].
Cape Verde was excluded by the United Nations from the list of least-developed countries, with effect from 1 January 2008 [2].
Unia Europejska powinna zająć się międzynarodowymi kryzysami, którymi obecnie zajmują się poszczególne państwa członkowskie i Stany Zjednoczone oraz w granicach swoich możliwości Organizacja Narodów Zjednoczonych.
The Union must tackle international crises which are currently being left to the individual Member States, to the United States and, with all the limits on its action, to the United Nations.
mając na uwadze, że Organizacja Narodów Zjednoczonych podjęła w tym samym dniu decyzję o wycofaniu swojego wsparcia dla procesu wyborczego,
whereas the United Nations decided to withdraw its support for the electoral process on the same day,
W globalnej strategii zwalczania terroryzmu, którą Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła w dniu 8 września 2006 r., wspomina się, że państwa należące do ONZ zobowiązują się zbadać metody i środki koordynacji wysiłków na szczeblu międzynarodowym i regionalnym celem zwalczania wszelkich form i przejawów terroryzmu w Internecie.
The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy of 8 September 2006 mentions that the Member States of the UN resolve to explore ways and means to coordinate efforts at the international and regional level to counter terrorism in all its forms and manifestations on the Internet.
Delegacja komisji CONT do Nowego Jorku (Organizacja Narodów Zjednoczonych i Bank Światowy, 22-26 lutego 2009 r.)
CONT delegation to New York (United Nations and World Bank, 22-26 February 2009)
Organizacja Narodów Zjednoczonych, jej organizacje wyspecjalizowane, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, jak również każde państwo niebędące Stroną niniejszej Konwencji mogą być reprezentowane na sesjach Konferencji przez obserwatorów, którzy będą mieli prawo uczestniczenia w sesji bez prawa głosowania.
The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State not party to the present Convention, may be represented at meetings of the conference by observers, who shall have the right to participate but not to vote.
Jak zaznaczyła Organizacja Narodów Zjednoczonych, zaangażowane w ten konflikt strony muszą dążyć do wypracowania realnego rozwiązania politycznego, które będzie uczciwe, trwałe i możliwe do przyjęcia dla obu stron, jak też będzie uwzględniało stosowne rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ.
As the United Nations has pointed out, the parties involved in the conflict need to agree to seek a realistic political solution that is fair, sustainable, acceptable to both sides and in line with the relevant UN Security Council resolutions.
Organizacja Narodów Zjednoczonych potwierdziła w drodze kilku rezolucji Rady Bezpieczeństwa swoje poparcie dla procesu reformy sektora bezpieczeństwa i prowadzi w DRK misję Organizacji Narodów Zjednoczonych w DRK (MONUC), która przyczynia się do bezpieczeństwa i stabilności tego kraju.
The United Nations has reaffirmed its support for the reform of the security sector in several Security Council resolutions, and is conducting the MONUC operation in the DRC which is contributing to the security and stability of the country.
mając na uwadze, że Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2010 Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej, zachęcając świat do podejmowania działań prowadzących do ochrony różnorodnych form życia na ziemi,
whereas the United Nations has declared 2010 the International Year of Biodiversity, inviting the world to take action to safeguard the diversity of life on earth,
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2636. Pasujących: 143. Czas odpowiedzi: 121 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo