Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "organizacji państw amerykańskich" na angielski

Wyszukaj organizacji państw amerykańskich w: Definicja Synonimy
Organization of American States
Organisation of American States
OAS
Wciąż potrzebne jest międzynarodowe zaangażowanie i popieramy działania podejmowane przez sekretarza generalnego Organizacji Państw Amerykańskich, prezydenta Lulę, misję mediacyjną Stanów Zjednoczonych oraz działania mediatora, pana Ariasa.
International involvement continues to be necessary and we support the actions taken by the Secretary General of the Organization of American States, President Lula, the mediating mission of the United States and the mediator, Mr Arias.
Popieram zatem decyzję Organizacji Państw Amerykańskich w sprawie zawieszenia działalności Hondurasu w tej organizacji oraz przyjmuję z zadowoleniem zobowiązanie prezydenta Óscara Ariasa do wystąpienia w roli mediatora usiłującego wypracować rozwiązanie konfliktu.
I therefore welcome the Organization of American States' decision to suspend Honduras' involvement in the organisation, and the acceptance of President Oscar Arias as a mediator helping to find a solution.
Jedną z ostatnich sytuacji, która dotyczyła całego regionu, była podjęta przez Wenezuelę w czerwcu 2010 roku próba zmiany projektu rezolucji w sprawie uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego w Organizacji Państw Amerykańskich.
One recent situation with implications in the entire region is the attempt by Venezuela in June 2010 to amend a draft resolution on civil society participation in the Organisation of American States.
M. mając na uwadze, że wyniki pierwszej tury wyborów przeprowadzonej w dniu 28 listopada 2010 r. są analizowane przez ekspertów z Organizacji Państw Amerykańskich,
M. whereas the results of the first round of the 28th November are under scrutiny of the experts of the Organisation of American States,
W miarę możliwości posiedzenia te są organizowane równocześnie z posiedzeniami innych wspólnych komitetów czy wspólnych grup ustanowionych pomiędzy Wspólnotą i innymi państwami członkowskimi Organizacji Państw Amerykańskich.
To the extent possible, these meetings shall be organized simultaneously with those of other joint committees or joint groups established between the Community and other Member States of the Organization of American States.
w dniu 25 września 1995 r. Rada upoważniła Komisję do negocjowania, w imieniu Wspólnoty, umów w sprawie kontroli prekursorów i substancji chemicznych z Państwami Członkowskimi Organizacji Państw Amerykańskich;
Whereas, on 25 September 1995, the Council authorized the Commission to negotiate, on behalf of the Community, agreements on the control of precursors and chemical substances with the Member States of the Organization of American States;
zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji Europejskiej, Wysokiej Przedstawiciel ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, rządowi i Zgromadzeniu Narodowemu Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, zgromadzeniu parlamentarnemu EUROLAT oraz sekretarzowi generalnemu Organizacji Państw Amerykańskich.
Instructs its President to forward this resolution to the Council, the Commission, the High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, the Government and National Assembly of Bolivarian Republic of Venezuela, the Euro-Latin American Parliamentary Assembly and the Secretary-General of the Organisation of American States.
Prezydent Wenezueli, Romulo Betancourt, złożył oficjalną skargę w Organizacji Państw Amerykańskich, że rząd Dominikany zorganizował zamach na jego życie.
"Venezuelan President Romulo Betancourt has filed charges..."... with the Organization of American States... "... claiming the Dominican government was involved with an attempt on his life."
NIP zostanie podpisany po przeprowadzeniu wyborów narodowych zgodnie z 822. rezolucją Organizacji Państw Amerykańskich (OAS) i po uznaniu ich za wolne i uczciwe przez właściwe instytucje Haiti oraz przez społeczność międzynarodową.
the signature of the NIP is foreseen following national elections respecting the OAS Resolution 822 and accepted as free and fair by the competent Haitian institutions and by the International Community.
Zgodnie z dzisiejszą rezolucją Organizacji Państw Amerykańskich okres kwarantanny rozpocznie się jutro o godzinie dziesiątej.
In accordance with this afternoon's vote at the Organization of American States, the quarantine will hereby be effective as of 10:00 tomorrow morning.
Jaki sens ma Organizacja Narodów Zjednoczonych, skoro my jesteśmy zależni od Organizacji Państw Amerykańskich...
What's the point of the U. N. if our fate is determined by the O.A.S...
Komisja jest też gotowa udostępnić wsparcie finansowe dla Organizacji Państw Amerykańskich, jeżeli pojawią się warunki dla delegowania misji wyborczych i obserwacyjnych.
The Commission also stands ready to provide financial support to OAS if the conditions for the electoral observations are there.
Zarówno Rada, jak i Komisja wydały jednoznaczne oświadczenia, w których potępiły zamach stanu i poparły działania mediacyjne prowadzone przez prezydenta Ariasa oraz jednomyślne stanowisko Organizacji Państw Amerykańskich, przy jednoczesnym poparciu ze strony Narodów Zjednoczonych.
Both the Council and the Commission have made unambiguous statements condemning the coup and supporting the mediation by President Arias in line with the position unanimously adopted by the OAS, with the backing of the United Nations.
Jaki sens ma Organizacja Narodów Zjednoczonych, skoro my jesteśmy zależni od Organizacji Państw Amerykańskich... Organizacji, z której nas wyrzucono, i z którą nie mamy żadnych koneksji?
What's the point of the U.N. if our fate is determined by the O.A. S... an organization that expelled us and to which we no longer have ties?
Jaki sens ma Organizacja Narodów Zjednoczonych, skoro my jesteśmy zależni od Organizacji Państw Amerykańskich... Organizacji, z której nas wyrzucono, i z którą nie mamy żadnych koneksji?
And we're willing to pay the price that takes us to the frontiers of dignity, not beyond.
uwzględniając wspólną deklarację z dnia 21 grudnia 2005 r. złożoną przez specjalnego sprawozdawcę ONZ ds. wolności opinii i wypowiedzi, przedstawiciela OBWE ds. wolności mediów oraz specjalnego sprawozdawcy Organizacji Państw Amerykańskich ds. wolności wypowiedzi,
having regard to the Joint Declaration of 21 December 2005 by the UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, the OSCE Representative on Freedom of the Media and the OAS Special Rapporteur on Freedom of Expression,
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 16. Pasujących: 16. Czas odpowiedzi: 54 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo