Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "osiedlić się" na angielski

Wyszukaj osiedlić się w: Definicja Synonimy
settle down
settling down
Chociaż raz, pozwól Earpom osiedlić się gdzieś.
Just for once, let the Earps settle down somewhere.
To wygląda jak osiedlić się kiedykolwiek też.
That looks like settle down anytime either.
Czy oni planują osiedlić się znowu w Shimla?
Are they planning to settle down in Shimla again?
Wszystko w porządku, osiedlić się tam, chłopcze.
All right, settle down there, boy.
może osiedlić się z Govardhanem na stałe.
might settle down permanently with Govardhan.
Masz ożenić się z tą kobietą, mieć dzieci, wziąć kredyt na dom... i osiedlić się.
You ought to marry her, have babies, grab a morgage... settle down.
Będzie mi ciężko osiedlić się w moim wieku.
And I'm going to find it hard settling down at my time of life.
Chcieli osiedlić się w Howard Beach.
They looked to establish themselves in Howard Beach.
Mamy zamiar wrócić z Nowego Yorku i tu osiedlić się.
We're planning on coming back here from New York and settling down.
Po pierwsze, wielu z tych imigrantów chce ostatecznie osiedlić się w innych państwach UE.
Firstly, many of these immigrants want to end up in other EU countries.
Cóż... Właściwie mógłbym rzucić wszystko i osiedlić się tutaj, Jim.
Well, I just might stake out a claim and settle down here, Jim.
Jeśli tak było, mogłem osiedlić się dla kogoś dużo wcześniej.
If that were the case, I could have settled for a whole lot less.
Powinien osiedlić się i wziąć sobie żonę, założyć rodzinę.
He should have settled with a woman, started a family by now.
Później wróciłem do tej wioski raz jeszcze... ale nie mogłem osiedlić się tam na resztę życia.
A while after that I returned to that village once again but was not able to settle there for the rest of my life.
Chcą osiedlić się w tych stronach.
They clamour to get into our state.
Admirał, sir... i rodowity mieszkaniec hrabstwa pragnie osiedlić się w tej oto części świata.
An admiral, sir, recently retired and a native of this county desires to settle in this very part of the world.
Potrzebuję osiedlić się na jakiś czas, zanim znowu wyruszę w drogę.
I need to settle down a bit before I hit the road again.
Nasza firma się rozrastała, a z nią miasto Collinsport. Postanowiliśmy osiedlić się tu na stałe.
As our business grew, the town of Collinsport grew with it... and we decided to put down permanent roots.
Jako część mojej zapłaty, dostałem ziemię, na której mogłem osiedlić się z moją rodziną.
As part of my pay I was given a place for my family to live.
Większość z nich wyjeżdża, aby osiedlić się w społecznościach przyjmujących w Tunezji i Egipcie.
Most of them are moving to live with host communities in Tunisia and in Egypt.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 60. Pasujących: 60. Czas odpowiedzi: 67 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo