Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "osobę prawną" na angielski

Zobacz także: oznacza osobę prawną
Wyszukaj osobę prawną w: Definicja Synonimy
legal person
legal entity
corporate entity
legal body
juridical person

Sugestie

osobę prawną powołaną przez traktat Euratom; jak i
the legal person created by the Euratom Treaty; and
środki podjęte przez odpowiedzialną osobę prawną lub fizyczną, aby zapobiec powtórzeniu naruszenia;
measures taken by the responsible natural or legal person to prevent repetition of the breach;
Umowy o przyznanie grantu podpisywane są przez Komisję lub inną osobę prawną.
Grant agreements are signed between the Commission and another legal entity.
Alternatywnie można tylko raz wymienić w wykazie każdy CSP (osobę prawną) i przedstawić informacje dotyczące kontekstu świadczenia usługi.
An alternative is to list each and every CSP (legal entity) only once and provide Service specific context information.
Przejęcie przez inną osobę prawną jest zatem wystarczające dla utraty możliwości przeniesienia strat.
Acquisition by another corporate entity is therefore enough to forfeit the possibility of loss carry-forward.
O ile ten ostatni wykluczał przeniesienie strat tylko w przypadkach, gdy spełniane były dwa warunki łączne, tj. przejęcie przez inną osobę prawną i nowa działalność gospodarcza, o tyle nowy przepis nie zawiera już tego drugiego warunku.
Whereas the latter ruled out the carrying forward of losses only when two cumulative conditions were met, namely acquisition by another corporate entity and new economic activity, the new provision does not contain the second condition.
Te dwa przedsiębiorstwa, ze względu na łączące je związki, na potrzeby niniejszego dochodzenia traktuje się jako jedną osobę prawną ("wnioskodawca").
These two companies, due to their relationship are treated as one legal entity for the purpose of the present investigation ('the applicant').
Zwolnienie to stosuje się zatem wyłącznie do przywozu folii PET wysyłanej z Izraela i produkowanej przez tę konkretną osobę prawną.
This exemption is thus exclusively applicable to imports of PET film consigned from Israel and produced by that specific legal entity.
Wspólnota, wraz z osobami prawnymi stowarzyszonymi w ramach programu, może utworzyć dowolną osobę prawną w celu kierowania jej udziałem i wkładem finansowym do takiej umowy.
The Community, together with legal entities associated in the programme, may create any appropriate legal entity to manage its participation and its financial contribution to such an agreement.
Zgodnie z konstytucją i z ustawą nadzór administracyjny dotyczy wyłącznie kontroli zgodności z prawem aktów przyjętych przez nadzorowaną osobę prawną.
In accordance with the Constitution and the law, administrative supervision concerns only control of the legality of acts adopted by the legal person under supervision.
Przedmiot ekspertyzy WIK stanowią jedynie usługi komercyjne świadczone w związku z usługami powszechnymi przez osobę prawną DPAG oraz jej poprzednika prawnego - POSTDIENST.
The WIK study only covers commercial services that were provided together with universal services by the legal entity DPAG and its predecessor POSTDIENST.
Do celów udziału w procedurach udzielania zamówień i udzielania dotacji WCB uznawane jest za osobę prawną z siedzibą w państwie członkowskim.
For the purposes of the participation in the procurement and grant procedures, the JRC shall be considered as a legal person established in a Member State.
Przedsiębiorstwa, co do których ustalono, że były one powiązane, uznano za pojedynczą osobę prawną (grupę) do celów pobierania cła i z tego względu nałożono na nie cło wyrównawcze w takiej samej wysokości.
The companies that were found to be related have been regarded as a single legal entity (group) for duty collection purposes and hence submitted to the same countervailing duty.
Przed przyjęciem tych środków status podatkowy spółdzielni nie miał bowiem zastosowania do działalności w zakresie dystrybucji paliwa, ponieważ działalność ta musiała być prowadzona przez odrębną osobę prawną nieposiadającą tego uprzywilejowanego statusu podatkowego.
In fact, prior to the adoption of these measures, the tax status of cooperatives did not apply to the sale of fuel since this activity had to be carried out by a separate legal entity which would not have enjoyed this privileged tax status.
Tak więc obecnie zbyt łatwo jest, w celu uniknięcia podatków, sztucznie założyć osobę prawną, niekiedy z jednym partnerem lub udziałowcem, czy też wymyślić dochody, które nie są dokładnie odsetkami.
It is therefore currently far too easy to artificially set up a legal entity, sometimes with a single partner or shareholder, or to invent financial revenue that is not strictly interest in order to avoid tax.
Wydaje się, że zasada ta, umożliwiająca inwestowanie dochodu podatkowego ustalonego na korzyść państwa w osobę prawną odrębną względem państwa, taką jak EDF, nie została zastosowana.
The rule allowing the investment of a tax resource constituted for the benefit of the state in a legal entity distinct from the state, such as EDF, does not seem to have been applied here.
Nazwa: AGRODELTA Indústrias Alimentares L.da (Wniosek o wpis do rejestru złożony przez osobę prawną, a nie przez grupę producentów, na mocy art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2037/93).
Name: Agrodelta Indústrias Alimentares Lda (application for registration presented not by a producers' group but by a legal person under Article 1 of Regulation (EEC) No 2037/93).
Państwa Członkowskie podejmują środki niezbędne do zagwarantowania, o ile to możliwe, że wśród tych członków znajdzie się co najmniej jeden członek reprezentujący każdą uczestniczącą osobę prawną, która posiada pracowników w danym Państwie Członkowskim.
They shall take the necessary measures to ensure that, as far as possible, such members shall include at least one member representing each participating legal entity which has employees in the Member State concerned.
W przypadku gdy kilka osób prawnych tworzy osobę prawną działającą jako jedyny uczestnik zgodnie z art. 5 ust. 5, taka osoba prawna przejmuje obowiązki określone w ust. 1 i 2.
When several legal entities are grouped in a common legal entity acting as a sole participant in accordance with Article 5(5), that legal entity shall take on the duties set out in paragraphs 1 and 2.
Finansowy wkład Wspólnoty w działania przeprowadzane w ramach umowy o współpracy międzynarodowej, określonej w art. 22 lit. f), jest określany w powyższej umowie lub przez dowolną osobę prawną ustanowioną na jej mocy.
The Community financial contribution to activities carried out within the framework of an international cooperation agreement referred to in Article 22(f) shall be defined in it or by any legal entity established by it.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 141. Pasujących: 141. Czas odpowiedzi: 138 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo