Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "osobom niepełnosprawnym" na angielski

Wyszukaj osobom niepełnosprawnym w: Definicja Synonimy
disabled persons
disabled people
persons with disabilities
to people with disabilities
those with disabilities
Jak dotychczas osobom niepełnosprawnym odmawiano równego dostępu do edukacji.
Until now, disabled persons have been refused equal access to education.
W moim kraju skargi dotyczące zapewniania osobom niepełnosprawnym dostępu są zbywane pokrętnymi tłumaczeniami.
Claims to access for disabled persons are circumvented in my country with translation tricks.
Podjęły stosowne środki w celu zapewnienia dostępu do posiadanych dzieł filmowych osobom niepełnosprawnym.
Take appropriate measures to ensure access to deposited cinematographic works for disabled people.
Należy zapewnić pełny dostęp do działań i wyników programu osobom niepełnosprawnym.
Full access to the activities and results of the programme shall be given to disabled people.
Obywatelom UE, w tym osobom niepełnosprawnym, łatwiej będzie korzystać z tego rodzaju usług.
It will be easier for EU citizens, including persons with disabilities, to use this form of service.
Środki umożliwiające osobom niepełnosprawnym skuteczny i niedyskryminacyjny dostęp do sektorów objętych niniejszą dyrektywą odgrywają znaczącą rolę w urzeczywistnianiu pełnej równości.
Measures to enable persons with disabilities to have effective non-discriminatory access to the areas covered by this Directive play an important part in ensuring full equality in practice.
Łatwo dostępne informacje w porcie lotniczym ułatwią niezależne poruszanie się wielu osobom niepełnosprawnym.
Information on the airport in accessible formats will help many disabled persons to get around more easily and independently.
Potępiam takie beztroskie lekceważenie osób tak poważnie niepełnosprawnych i wzywam Komisję do przygotowania wytycznych, tak by państwa członkowskie miały obowiązek zapewnienia osobom niepełnosprawnym stosowanego finansowania.
I condemn this careless disregard for people with such a serious disability, and I call on the Commission to draw up guidelines so that Member States are obliged to provide adequate funding for such persons with disabilities.
Typowe zastosowania urządzeń alarmowych pomocy socjalnej to pomoc ludziom starszym lub osobom niepełnosprawnym.
Typical uses of social alarm are to assist elderly or disabled people.
Zgodnie z art. 12 organy zarządzające portami, jeśli to konieczne, są odpowiedzialne za zapewnienie dostępu do portu osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej sprawności ruchowej.
In accordance with Article 12, the managing bod y of a port shall be responsible, where necessary, for ensuring it is accessible to disabled persons and persons with reduced mobility.
Celem wniosku jest zlikwidowanie przeszkód, które nie pozwalają osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej sprawności ruchowej podróżować statkami w Europie.
The proposal aims to remove the obstacles which prevent disabled people and people with restricted mobility from travelling by ship or boat in Europe.
Warsztaty poświęcone osobom niepełnosprawnym, turystyce wiejskiej i prawom mniejszości w Słowenii zgromadziły znaczną liczbę uczestników i wzbudziły żywe zainteresowanie.
The workshops on disabled persons, rural tourism and minority rights in Slovenia all attracted a large number of participants and great interest.
Darmowa pomoc w portach powinna być zagwarantowana wszystkim osobom niepełnosprawnym pod warunkiem, że zarządca portu został poinformowany o takiej potrzebie podczas rezerwacji rejsu co najmniej 48 godzin wcześniej.
Free assistance must be provided to disabled people in ports, on condition that the carrier or the port operator is notified when the reservation is made or at least 48 hours before boarding.
W przypadku niepełnosprawności, zasada równego traktowania jest pozytywnym zobowiązaniem zapewnienia ogólnej dostępności osobom niepełnosprawnym i zapewnienie odpowiednich korekt w indywidualnych przypadkach.
In cases of disability, the principle of equal treatment is a positive commitment providing for general accessibility for disabled persons and carrying out appropriate adjustments in individual cases.
W rozporządzeniu wzmacnia się też wsparcie udzielane osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, co jest niezwykle istotne.
The regulation also strengthens the provision of assistance for disabled persons and persons with reduced mobility, which is very important.
Bardzo ważne jest, abyśmy zapewnili osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej lepsze warunki podróżowania i przemieszczania się, a także zagwarantowali jeszcze większe uwzględnienie ich potrzeb.
It is very important that we ensure that disabled persons and persons with reduced mobility are better able to travel and get about generally, and that greater account is taken of their needs.
udostępnienie do 2015 r. wszystkich usług publicznych w internecie, także osobom niepełnosprawnym,
All public services should be available online and accessible by persons with disabilities by 2015.
(a) Środki konieczne dla umożliwienia osobom niepełnosprawnym skutecznego, niedyskryminacyjnego dostępu do ochrony socjalnej, przywilejów socjalnych, opieki zdrowotnej i edukacji planowane są z wyprzedzeniem, łącznie z dokonaniem odpowiednich zmian lub modyfikacji.
(a) The measures necessary to enable persons with disabilities to have effective non-discriminatory access to social protection, social advantages, health care and education shall be provided by anticipation, including through appropriate modifications or adjustments.
Parlament zwrócił się w 2004 r. do Obserwatorium z prośbą o coroczne gromadzenie danych dotyczących poziomu usług telewizyjnych służących pomocy osobom niepełnosprawnym, takich jak napisy, opis dźwiękowy i język migowy.
The Parliament in 2004 also invited the Observatory to collect data on an annual basis on the levels of television services provided to assist disabled people, such as subtitling, audio description and sign language.
Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady ochrony i pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej możliwości poruszania się podróżującym drogą lotniczą.
This Regulation establishes rules for the protection of and assistance to disabled persons and persons with reduced mobility travelling by air.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 209. Pasujących: 209. Czas odpowiedzi: 99 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo