Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ostatecznie" na angielski

Wyszukaj ostatecznie w: Definicja Synonimy

Sugestie

Ale ostatecznie, to twoja decyzja.
But, ultimately, the choice is yours.
To ostatecznie doprowadzi do jej samobójstwa.
Ultimately, it'll lead to her suicide.
Ludzie Brada ostatecznie wrócili z porozumieniem.
So Brad's people finally got back to me with the agreement.
Klasyczna gra wideo ostatecznie została pokonana.
The video arcade classic has finally been conquered.
Ale ostatecznie nie wiem jak uczynić to możliwym.
But I don't know how I'm going to be able to arrange this eventually.
Przedsiębiorstwo to wykluczono więc ostatecznie z próby.
Therefore, this company eventually had to be excluded from the sample.
Wendy i ja ostatecznie zdecydowaliśmy się rozejść.
Wendy and I finally decided to call it quits.
Chyba ostatecznie straciłem wiarę w duszę ludzką.
This time, I may finally lose my faith in the human soul.
Ty też ostatecznie zeszłaś na przestępczą ścieżkę.
Well, you two finally turned to a life of crime.
Tekst ostatecznie skierowano ponownie do komisji.
The text has finally been referred back to the committee.
Więc byłam ostatecznie w stanie zidentyfikować narzędzie zbrodni.
So I was finally able to identify the murder weapon.
Parlament ostatecznie zaakceptował to podejście, aby poczynić postępy.
Parliament eventually agreed to this approach in order to make progress.
Znajdę go ostatecznie, jestem bystrym facetem.
I'll find him eventually, a smart guy like me.
Próba lekceważenia cię ostatecznie upokorzyła jego.
His attempt to disparage you ultimately humiliated him.
Wierzę zatem, że przyjęte stanowisko jest ostatecznie słuszne.
I therefore believe that the position adopted is ultimately the right one.
Ale ostatecznie, staniesz się silniejsza.
But, eventually, you'll be stronger for it.
Komunikat ten również ostatecznie pozostawia otwarte pytanie, skąd mają pochodzić środki.
This communication, too, ultimately leaves open the question of where the money is to come from.
Wycofanie istniejących ratingów nie jest odpowiednim rozwiązaniem i mogłoby ostatecznie zaszkodzić inwestorom.
Withdrawal of existing ratings in not an appropriate response and could ultimately damage investors.
I ostatecznie ostatnia i najwazniejsza przepowiednia.
And finally, the last and most important prophecy.
Prawdopodobnie mogę mieć cię tam ostatecznie.
I can probably get you out there eventually.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 5174. Pasujących: 5174. Czas odpowiedzi: 54 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo