Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ostatnich dziesięciu latach" na angielski

Wyszukaj ostatnich dziesięciu latach w: Definicja Synonimy
past ten years
last 10 years
the last ten years
last decade
the past decade
past 10 years
Drugi artykuł zawiera analizę warunków i zmian finansowania oraz bilansów przedsiębiorstw strefy euro w ostatnich dziesięciu latach.
The second article analyses the financing conditions, financing developments and balance sheet positions of non-financial corporations in the euro area over the past ten years.
W dzisiejszych czasach kryzysu nie powinniśmy tracić z oczu faktu, że w ostatnich dziesięciu latach euro przyniosło nam wielki dobrobyt i stabilność oraz wiele miejsc pracy.
Mr President, in this time of crisis we should not lose sight of the fact that, over the past ten years, the euro has brought us a great deal of prosperity and stability, as well as many jobs.
Euro i rozszerzenie są najbardziej widocznymi sukcesami Unii Europejskiej w ostatnich dziesięciu latach.
The euro and enlargement are the European Union's most visible successes of the last 10 years.
Nie poprawiła się w ostatnich dziesięciu latach.
It has not improved almost in the last 10 years.
Odnotowaliśmy zysk około 18% w ostatnich dziesięciu latach.
It made about 18 percent over the last ten years.
Tylko w ostatnich dziesięciu latach Norman Foster używał podobnego modelu termodynamicznego do wygenerowania zadaszenia National Gallery, razem z inżynierem od konstrukcji Chris'em Williams'em.
Interestingly, in the last 10 years Norman Foster used a similar heat thermal transfer model to generate the roof of the National Gallery, with the structural engineer Chris Williams.
W ostatnich dziesięciu latach brutalne konflikty spowodowały w Nigerii śmierć ponad 14 tysięcy osób i wewnętrzne przesiedlenia ponad trzech milionów.
In the last 10 years violent conflicts have caused the death of over 14000 people in Nigeria and left over three million internally displaced people.
Uważam również, że istotne jest opracowanie strategii służących zapobieganiu klęskom żywiołowym i zarządzaniu nimi, ponieważ w ostatnich dziesięciu latach często zdarzały się susze i powodzie, wywierając negatywny wpływ zarówno na produkcję rolną, jak i na florę i faunę.
I also think it is important to devise strategies for preventing and managing natural disasters as droughts and flooding have occurred frequently over the last 10 years, exerting an adverse impact on both agricultural production and flora and fauna.
Władze Turcji podjęły decyzję o szczególnym subsydiowaniu sektora akwakultury w 2003 r. i w jej wyniku w ostatnich dziesięciu latach tureckim producentom i eksporterom przekazano duże kwoty z publicznych pieniędzy.
The decision by the Turkish authorities to subsidize specifically the aquaculture sector dates back to 2003 and has resulted in large amounts of public money being transferred to Turkish producers and exporters over the last 10 years.
data wydania dokumentu podróży przypadała w ostatnich dziesięciu latach; oraz
the travel document to have been issued within the last 10 years; and
3.10 Komisja w swoim komunikacie uznaje czynną rolę, jaką w ostatnich dziesięciu latach odegrał EKES w rozwoju stosunków z Turcją [16]. Komisja żywi nadzieję, że Komitet Regionów będzie mógł odegrać podobną rolę w stosunkach z regionami Turcji.
3.10 The Commission Communication acknowledges the active role played by the EESC, during the past ten years, in relations with Turkey [16]. The Commission hopes that the Committee of the Regions will play a similar role in relation to Turkish regions.
J. mając na uwadze, że w ostatnich dziesięciu latach wskutek przemocy na tle religijnym i etnicznym w środkowej Nigerii zginęły tysiące ludzi w wyniku częstych napięć na tle religijnym i etnicznym w tym regionie;
J. whereas thousands have died in religious and ethnic violence in the central states of Nigeria over the past ten years as religious and ethnic tensions have frequently been strained in this region;
Jak już powiedziało wielu mówców, dzięki nowym technologiom umożliwiającym dostęp do gazu łupkowego w ostatnich dziesięciu latach Stany Zjednoczone przekształciły się z importera netto w eksportera gazu.
As many speakers have already said, in the last 10 years, from being a net importer, the United States has become a gas-exporting country as a result of these new technologies, which facilitate access to shale gas.
Jakkolwiek w ostatnich dziesięciu latach dokonał się znaczący postęp w dziedzinie rozwijania stosunków dwustronnych pomiędzy UE a Ameryką Łacińską, należy podejmować dalsze kroki w tym kierunku.
Although significant progress has been made during the last 10 years in terms of developing EU-Latin American bilateral relations, further steps still need to be taken.
Pomyślmy na przykład, jak Frontex może pomóc zmniejszyć dramatyczną liczbę zgonów na morzu, która w ostatnich dziesięciu latach przekroczyła 12 tysięcy?
For example, how can Frontex help bring down the tragic number of deaths at sea, over 12000 in the last 10 years?
Ponadto NIKI nie jest przekonane, czy przedsiębiorstwo Austrian Airlines w przeszłości (w ostatnich dziesięciu latach) nie otrzymało już pomocy państwa i czy zasada pomocy jednorazowej została w związku z tym zachowana.
In addition, NIKI is not convinced that Austrian Airlines has not received State aid in the past (in the last 10 years) or that the 'one time, last time' principle will be respected.
Był tuzin takich przypadków w ostatnich dziesięciu latach.
There've been dozens of incidents the past 10 years.
W ostatnich dziesięciu latach Tilden nadzorował sześć nieruchomości zakupionych przez korporację Chase'a.
In the past ten years, Tilden oversaw six properties purchased by Chase's corporation.
W tym zakresie w ostatnich dziesięciu latach nastąpił znaczny postęp korzystny dla nas wszystkich.
In the last ten years, significant progress has been made in this area and we have all felt the benefits.
Odnotowaliśmy zysk około 18% w ostatnich dziesięciu latach.
It looks like 18 percent in the past decade.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 30. Pasujących: 30. Czas odpowiedzi: 67 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo