Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ostrożnie" na angielski

Wyszukaj ostrożnie w: Definicja Synonimy
carefully
with caution
cautiously
gently
safely
conservatively
gingerly
prudently
easy with care
cautious
Watch out
be careful
conservative
beware

Sugestie

67
Człowiek ostrożnie prowadził ją do krzesła.
Carefully, the man led her to a chair.
Więc radzę ci, rozważyć ostrożnie swoje opcje.
So I would urge you to consider your options carefully.
Postępować ostrożnie, podejrzenie schorzeń umysłowych.
Proceed with caution, potential mental health issues.
Południowy Essex będzie poruszał się powoli i ostrożnie majorze Lennox.
The South Essex will advance slowly and with caution, Major Lennox.
Dlatego zmierzamy w tym kierunku niezwykle ostrożnie.
This is the way we are moving, very cautiously, towards this direction.
Konkluzje Rady ostrożnie stwierdzają, że wyzwaniem jest realizacja.
The Council conclusions cautiously declare that the challenge is to deliver.
Trzeba ją ostrożnie zdjąć z tej platformy i zakopać.
You need to take it off this platform carefully - And bury it.
Nadia ostrożnie obserwowała strukturę swojej nowej pracy.
Nadia carefully observed the pyramid of her new job.
W przyszłości postaram się jeździć bardziej ostrożnie.
In the future, I will try to drive more carefully.
Dlatego środki przeciwdrobnoustrojowe w hodowli zwierząt należy stosować ostrożnie.
This is why antibiotics need to be used with caution in animal husbandry.
Powinniśmy zatem bardzo ostrożnie rozważyć nasze działania.
We should therefore consider very carefully what we do.
Teraz ostrożnie umieścimy zasuwę... pod Flubberem.
Now we carefully place the sliding shutter mechanism... underneath the flubber.
Najpierw przygotuj nasiona, Usuń ostrożnie te najsłabsze.
First, prepare some seeds, then carefully remove the weeds.
Po nim zaczął dobierać słowa nazbyt ostrożnie.
After that he started choosing his words a little too carefully.
Pierwszą frakcję destylatu, zwaną przedgonem, należy ostrożnie oddzielić.
The first fractions of the distillate, called 'heads', should be separated carefully.
W Ameryce ludzie muszą chodzić ostrożnie.
In America, people have to walk carefully.
Zauważ jak ostrożnie umieszcza ją w protezie.
Notice how carefully he places it in the prosthetic hand.
Musisz to odciąć bardzo ostrożnie, zwłaszcza tak wcześnie.
Okay, you have to resect really carefully, especially this premature.
Obrazy ściągnięto ze ścian twego domu i ostrożnie przetransportowano do Belvedere.
! The paintings were taken off the walls of your family home and carefully transported to the Belvedere.
Ale musiałem poruszać się bardzo ostrożnie.
But I've had to move very carefully.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3038. Pasujących: 3038. Czas odpowiedzi: 121 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo