Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "oszczędny" na angielski

Wyszukaj oszczędny w: Definicja Synonimy
cost-effective
frugal
economical
cost-efficient
thrifty
economically
Najbardziej oszczędny i zrównoważony sposób opracowania wszelkich działań związanych z zarządzaniem ryzykiem powodziowym to zintegrowanie tych dwóch procesów planowania i raportowania w celu uniknięcia trwonienia zasobów administracyjnych i publicznych.
The most cost-effective and sustainable way to develop any flood risk management measures is to integrate the 2 planning and reporting processes in order to avoid wasting administrative and public resources.
Konieczne jest określenie formatu, w którym dane mają być przekazywane z wystarczającymi szczegółami w celu zapewnienia, że takie dane mogą być przetwarzane szybko i w oszczędny sposób.
It is necessary to specify the format in which the data are to be transmitted, in sufficient detail to ensure that such data can be processed rapidly and in a cost-effective way.
Pewnie nie dlatego, że był oszczędny.
I'm guessing it's not because he's frugal.
Był pedantyczny i oszczędny.
The man was meticulous and he was frugal.
Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych przepisy techniczne pozwalające na sporządzanie tych statystyk w sposób jak najbardziej oszczędny.
'The Commission shall adopt, by means of implementing acts, technical provisions for compiling those statistics in the most economical way.
Opinia publiczna powinna wiedzieć, że jest to najbardziej oszczędny sposób przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
The public needs to know that this is the most economical way of combating climate change.
Uwzględnienie oddziaływania produktu na środowisko w całym jego cyklu życia już na etapie projektowania otwiera duże możliwości w zakresie ułatwienia poprawy takiego oddziaływania w oszczędny sposób.
Considering at the design stage a product's environmental impact throughout its whole life cycle has a high potential to facilitate environmental improvement in a cost-effective way.
Rada Europejska na posiedzeniu w Berlinie w dniach 24 i 25 marca 1999 r. stwierdziła między innymi, że system środków własnych Wspólnot powinien być sprawiedliwy, przejrzysty, oszczędny, prosty i oparty na kryteriach, które w najlepszy sposób odzwierciedlają możliwości wpłat każdego Państwa Członkowskiego.
The European Council meeting in Berlin on 24 and 25 March 1999 concluded, inter alia, that the system of the Communities' own resources should be equitable, transparent, cost-effective, simple and based on criteria which best express each Member State's ability to contribute.
Oddałem głos za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, bowiem uważam, że UE powinna dążyć do doskonalenia umiejętności rozwiązywania sytuacji kryzysowych w najbardziej innowacyjny, skuteczny i oszczędny sposób.
I voted in favour of this report because I believe that EU should strive to hone its ability to manage crisis in the most innovative, efficient and cost-effective manner.
uznaje za konieczne, by krajowe plany działania realizowały cele w zakresie racjonalizacji zużycia energii ustanowione w oszczędny sposób i by zapewniały dodaną wartość wynikającą z pomocy państwa;
Considers it necessary for the National Action Plans to reach the energy efficiency targets set in a cost-effective way and to guarantee the value added by State aid;
Na podstawie art. 16 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2009/125/WE Komisja powinna wprowadzić, stosownie do potrzeb, środki wykonawcze w odniesieniu do produktów wykazujących duży potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych w sposób oszczędny, takich jak produkty do ogrzewania powietrznego i produkty chłodzące.
Pursuant to Article 16(2)(a) of Directive 2009/125/EC, the Commission should, where appropriate, introduce implementing measures for products which offer significant potential for reducing greenhouse gas emissions in a cost-effective way, such as air heating products and cooling products.
środki wykonawcze, poczynając od tych produktów, które zostały określone przez ECCP jako posiadające duży potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych w sposób oszczędny
implementing measures starting with those products which have been identified by the ECCP as offering a high potential for cost-effective reduction of greenhouse gas emissions
Uznaje się fakt, że wykorzystanie danych o drogach i o ruchu oraz usług informacyjnych w czasie rzeczywistym dotyczących ruchu, generowanych przez prywatnych dostawców usług, może stanowić dla organów sektora publicznego oszczędny sposób na podniesienie poziomu zarządzania ruchem oraz zarządzania infrastrukturą i jej utrzymania.
It is acknowledged that the use of road and traffic data and real-time traffic information services generated by private service providers can represent a cost-effective way for public authorities to improve traffic management as well as infrastructure management and maintenance.
W związku z tym Unia musi rozważyć warianty strategiczne w celu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sposób stopniowy i oszczędny do 2050 r., przy uwzględnieniu orientacyjnych celów pośrednich określonych w Planie działania prowadzącym do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną, które powinny stać się podstawą dalszych prac.
Hence the Union needs to consider policy options to make the transition to a low-carbon economy in a gradual, cost-effective way, taking into account the indicative milestones set out in the Low-Carbon Economy Roadmap to 2050, which should serve as the basis for further work.
mając na uwadze, że w skład instrumentów rynkowych wchodzą ważne narzędzia na rzecz realizowania zasady "zanieczyszczający płaci" oraz w szerszym sensie na rzecz uwzględniania ukrytych kosztów produkcji i zużycia w kwestiach związanych ze zdrowiem człowieka i środowiskiem w oszczędny sposób,
whereas market-based instruments (MBIs) constitute important tools for implementing the polluter pays principle and, more broadly, for taking into account the hidden costs of production and consumption in terms of people's health and the environment in a cost-effective way,
Oszczędny, z dawką ideologicznego fanatyzmu.
Lean, economical, the right touch of ideological fanaticism.
Za życia był oszczędny.
He was frugal in life.
Oszczędny i przyjazny dla środowiska sposób jazdy.
Economical and environment-friendly driving.
Najwyraźniej masz cudownie oszczędny zasób słownictwa, Glorio.
You obviously have a wonderful economy with words, Gloria.
Może tylko być oszczędny w małżeństwie.
He maybe just be saving that hole for marriage.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 75. Pasujących: 75. Czas odpowiedzi: 66 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo