Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "oszustw podatkowych" na angielski

Wyszukaj oszustw podatkowych w: Definicja Synonimy
Podziwiam pani pragnienie opanowania oszustw podatkowych na szczeblu europejskim.
Ms Bowles, I admire your desire to overcome tax fraud at European level.
W sprawozdaniu na temat oszustw podatkowych Parlament domagał się ściślejszej współpracy administracyjnej.
Parliament called for closer administrative cooperation in its 2008 report on tax fraud.
Jak wszyscy wiemy, przedsiębiorstwa te są nośnikami oszustw podatkowych i ośrodkami prania pieniędzy.
As we all know, these companies are tax evasion and money laundering vehicles.
OECD szacuje, że 2,5 % globalnego PKB przepada w wyniku oszustw podatkowych.
The OECD estimates that 2.5% of global GDP is lost through tax evasion.
Uzasadnione i konieczne zwalczanie oszustw podatkowych nie może powodować kwestionowania zasady konkurencji podatkowej.
The legitimate and necessary fight against fiscal fraud must not cause us to call into question the principle of tax competition.
Kwestie ogólne - zasięg oszustw podatkowych i ich konsekwencje
General issues: extent of fiscal fraud and its consequences
Głosowałem za europejską strategią zwalczania oszustw podatkowych i unikania płacenia podatku VAT.
I voted for a European strategy for combating tax fraud and evasion relating to VAT.
Zdecydowanie uważam, że organy podatkowe państw członkowskich muszą współpracować w celu tropienia oszustw podatkowych.
I strongly believe that Member States' tax authorities must cooperate in order to track down tax fraud.
Z tych wszystkich względów dzisiejsi obywatele są bardziej niż kiedykolwiek świadomi wagi oszustw podatkowych i ich konsekwencji dla gospodarki w ogóle.
For all these reasons, today's citizens are more than ever aware of the seriousness of tax fraud and of its consequences for the economy in general.
Jeśli sobie przypomnisz, w czasie remontu, prowadziłem sprawą oszustw podatkowych.
It doesn't, if you recall, during that remodel, I was in court with the tax evasion case.
To nagranie sprzed kilku minut, gdzie przed sądem na Manhattanie pod zarzutem oszustw podatkowych stanęła gwiazda kulinarna Judy King.
That was the scene just a few minutes ago outside this Lower Manhattan courthouse, where culinary celebrity Judy King was arraigned on charges of tax evasion.
Wniosek ten jest ważny ze względu na szczególne znaczenie skutków oszustw podatkowych w UE.
The importance of this proposal is linked to the special significance of the impact of tax fraud in the EU.
Dlatego wzywam do zacieśnienia współpracy między organami administracyjnymi państw członkowskich a Komisją Europejską, aby uniknąć szkodliwych następstw oszustw podatkowych, jakie mogą dotknąć budżety krajowe, a także konkurencję.
This is why I am urging close cooperation between administrative authorities in Member States and the European Commission in order to avoid the detrimental consequences which tax fraud can have for national budgets, as well as for competition.
Państwa członkowskie muszą jak najszybciej wdrożyć działania wnioskowane przez Unię Europejską, aby stworzyć bardziej przejrzysty system, który pozwoli na skuteczne zwalczanie oszustw podatkowych.
The Member States need to implement the measures put forward by the European Union as quickly as possible, so as to create a more transparent system that can effectively combat fiscal fraud.
(2a) Stworzenie europejskiej unii fiskalnej powinno obejmować poszerzoną, szybką, skuteczną, przyjazną w użytkowaniu oraz jak najbardziej zautomatyzowaną wymianę informacji między państwami członkowskimi, tak by zwiększyć skuteczność zwalczania oszustw podatkowych.
(2a) The creation of a European fiscal union should include an extended, rapid, efficient, user friendly and, as far as possible, automatic exchange of information among Member States in order to improve the fight against tax evasion.
Chciałbym państwu przypomnieć, że szacowana roczna kwota oszustw podatkowych wynosi 200-250 miliardów euro, czyli 2 % PKB.
I would remind you that the estimated annual amount of tax fraud is EUR 200-250 billion, or two per cent of GDP.
W państwach członkowskich panuje konsensus co do faktu, że nie mogą one w pojedynkę zwalczać oszustw podatkowych w wymianie trasngranicznej.
There is consensus amongst Member States about the fact that they cannot combat cross-border tax fraud in isolation.
Zniesienie barier w obszarze swobodnego przepływu pracowników zapewni wszystkim pracownikom europejskim odpowiednie i przyzwoite warunki pracy oraz efektywne środki do zwalczania dumpingu społecznego i oszustw podatkowych.
Lifting the barriers preventing the free movement of workers guarantees proper, decent working conditions for all European workers and provides an effective means of combating social dumping and tax evasion.
Chciałbym przypomnieć kolegom i koleżankom posłom, że obecnie kasa publiczna traci z powodu oszustw podatkowych pomiędzy 200 a 250 miliardów euro na rynku wewnętrznym.
I should like to remind my fellow Members that the public purse currently loses between EUR 200 and 250 billion due to fiscal fraud in the internal market.
Oczywiste jest, że nie ma jednego, globalnego rozwiązania w kwestii wyeliminowania oszustw podatkowych.
It is clear that there exists no single and global solution for eliminating tax fraud.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 139. Pasujących: 139. Czas odpowiedzi: 109 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo