Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "oszustwo" na angielski

Wyszukaj oszustwo w: Definicja Synonimy
Długoterminowo jesteśmy w stanie udowodnić oszustwo.
Long-term, we may be able to prove fraud.
Kapitan został oskarżony o defraudację i oszustwo.
The Captain is being charged with embezzlement and fraud.
Jeśli chcesz wziąć pod uwagę oszustwo.
That is, unless you want to take cheating into consideration.
Kilka tygodni temu Keone oskarżył Luka o oszustwo.
A couple weeks back, Keone came forward and accused Luke of cheating.
Przepraszam za oszustwo, mistrzu Jedi.
I apologize for the deception, Master Jedi.
Takie oszustwo nie przystoi Rycerzowi Starego Kodeksu.
Well, such deception hardly befits a Knight of the Old Code.
Nathaniel Archibald, Jesteś arestowany za oszustwo.
Nathaniel Archibald, you're under arrest for fraud.
Poprzednia opowieść nie brzmiała dla mnie jak oszustwo.
That last story didn't sound like perpetuating the fraud to me.
Jesteś aresztowany za oszustwo komputerowe powiązane z morderstwem Adel Foster.
You're under arrest for computer fraud in connection with the murder of Adel Foster.
Liberalna partia konstytucyjna odrzuciła wyniki i potępiła wybory jako wielkie oszustwo.
The constitutionalist liberal party rejected the results and denounced the election as a massive fraud.
Jest to prawdopodobnie największe oszustwo wszechczasów wobec budżetu UE.
This is probably the biggest fraud against the EU budget of all time.
Niedawno, zarzucono mu oszustwo i sprzeniewierzenie.
Recently, he was charged with fraud and embezzlement.
Jamal Malik został aresztowany i posądzony o oszustwo.
Jamal Malik was last night arrested on suspicion of fraud.
Był w więzieniu za oszustwo transakcyjne.
Before he was in jail for dealing and insurance fraud.
Chciwość, oszustwo, nadużycia władzy.
Greed, deception, abuse of power. That's no plan.
Chciałem zlecić ci to oszustwo bankowe.
I was planning to free you up to work on the bank fraud.
Odkryła oszustwo, gdy pracowała w dziale świadczeń.
She uncovered the fraud when she was working in Benefits.
Ale były dwie osoby zaangażowane w to oszustwo.
But there were two people who carried through this fraud.
Pozywamy ciebie i całą kancelarię za oszustwo.
We're suing you and your entire firm for fraud.
Tam zdobyłem piękne, duże oszustwo hipoteczne.
Where I got him a nice, big mortgage fraud.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1306. Pasujących: 1306. Czas odpowiedzi: 83 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo