Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "otrzymać" na angielski

Wyszukaj otrzymać w: Definicja Synonimy
receive
get
obtain
be given
be granted obtained received
arrive at
receiving
gain
qualify
obtaining
gotten

Sugestie

To najlepszy prezent jaki można otrzymać.
They are the ultimate present that a person can receive.
Żeby otrzymać pieniądze, musiałam mieć opiekuna.
In order to receive any money, I had to have a guardian.
Pracujemy razem i możemy otrzymać pracę.
We work together and we get the job done.
Pragniecie otrzymać okup za waszego więźnia.
So, your plan is get the bounty for your prisoner.
W Isthmus bardzo trudno otrzymać pozwolenie na pracę.
Well, is very difficult to obtain a work permit in Isthmus.
Będę kontynuował dyskusje z państwem, aby otrzymać najlepsze konieczne zmiany.
I will follow up with discussions with you all in order to obtain the best modifications necessary.
Mistrzu Kapui! Rzadki to zaszczyt otrzymać prywatną audiencję.
The champion of Capua... a rare honor to receive a private audience.
Ponadto przedsiębiorcy powinni otrzymać wsparcie przy przeprowadzaniu koniecznych procedur administracyjnych.
Moreover business people should receive assistance in completing the necessary administrative procedures.
Taką wiadomość chcę otrzymać tylko w przypadku katastrofalnych okoliczności.
I never, absent catastrophic circumstances, Want to receive this message.
Wysłałem go wczoraj, powinieneś otrzymać go jutro.
I sent it yesterday; you should receive it tomorrow.
Dania powinna zatem otrzymać kopię niniejszej decyzji.
Consequently, Denmark should receive a copy of this Decision.
Przed pierwszym wlewem dożylnym pacjenci muszą otrzymać premedykację lekami przeciwhistaminowymi i kortykosteroidem.
Prior to the first infusion, patients must receive premedication with an antihistamine and a corticosteroid.
Lada moment powinniśmy otrzymać kolejny przekaz.
We should receive the next transmission any minute now.
To zaszczyt otrzymać nagrodę od tak pięknej damy.
It's indeed an honor to receive it from the hands of so beautiful a lady.
Być może Metropolis Star chciałoby otrzymać informacje dotyczące Supermana.
Perhaps the Metropolis Star... would like to receive some information concerning Superman.
Producenci chcący otrzymać pomoc składają wnioski do właściwych władz greckich.
Producers wishing to receive aid shall lodge an application with the Greek authority.
Tak, nie mogą otrzymać nowych nanocytów.
Yes, but they can't receive new nanites.
Muszę otrzymać karę za kradzież sprawdzianu.
I have to get my punishment for stealing the test.
Szukam podstawy, by otrzymać zakaz publikacji.
I'm looking for grounds to get an injunction.
Będę znaleźć sposób aby otrzymać gotówkę siebie.
I'll figure out a way to get the cash myself.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3350. Pasujących: 3350. Czas odpowiedzi: 68 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo