Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pójść na kompromis" na angielski

Wyszukaj pójść na kompromis w: Definicja Synonimy
compromise
split the difference
to make compromises
Teraz z pewnością rozumiesz, że musisz pójść na kompromis, Thomasie.
Surely you see now that you must compromise, Thomas.
Skoro prosicie... tak miło, będziemy musieli pójść na kompromis.
Since you've asked... so nicely, I suppose we have to compromise.
Możemy pójść na kompromis i omówić, czym w Austrii różniło się księstwo od arcyksięstwa.
How about we split the difference and discuss why Austria was an archduchy and not just a regular duchy.
Ale czasem trzeba pójść na kompromis.
But sometimes we have to make compromises.
W kontekście wyników wyborczych, oba obozy będą zmuszone pójść na kompromis.
Given the close result, both camps will have to make compromises.
Jeżeli nie są skłonni pójść na kompromis.
You know, if they're not willing to compromise.
Tak czy siak, to opowieść o Maggie Roarke, architektce, która nie chciała pójść na kompromis.
So anyway, this is the story of Maggie Roarke, an architect who refused to compromise.
O to chodzi w małżeństwie... pójść na kompromis, prawda?
That's what marriage is about... compromise, right?
To dlatego, że nie umiesz pójść na kompromis.
well, that's because you can't compromise.
Czy Unia powinna pójść na kompromis i zrezygnować ze swoich wartości w interesie handlu z Chinami?
So, should the EU compromise its principles in the interest of trade with China?
Jestem skłonny pójść na kompromis.
But I am willing to compromise.
Czasami trzeba pójść na kompromis.
Sometimes you have to make compromises.
W końcu, musiałem pójść na kompromis.
In the end, I was forced to compromise.
W związku trzeba nieraz pójść na kompromis.
You can't always get what you want.
Lub pójść na kompromis, i być, delikatnym, ale chłodnym.
Or I split the difference, right, and be, like, sensitive but chill.
Duże państwa członkowskie będą musiały pójść na kompromis i uznać konieczność pokazania zjednoczonego frontu europejskiego.
The large Member States will need to conform and recognise that we now have to show a united European front.
Może łatwiej nam pójść na kompromis.
And people have figured out how to compromise.
Chciałbym podziękować sprawozdawcy, bo pomimo różnicy zdań chciał pójść na kompromis w niektórych dziedzinach w kwestii zarządzania.
I would like to thank the rapporteur because, although we have had our differences, he was willing to compromise in certain areas on this governance aspect.
Oskar uważał, że powinien pójść na kompromis i poślubić tę kobietę.
Oscar believed that he would have to marry this woman he had compromised.
Żeby go osiągnąć, musimy pójść na kompromis.
And for that, we may need to compromise.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 59. Pasujących: 59. Czas odpowiedzi: 66 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo