Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pójść naprzód" na angielski

Wyszukaj pójść naprzód w: Definicja Synonimy
move forward
go ahead
go forward
step forward
move on
moving forward
Nie chcę być kimś, kto nie umie pójść naprzód.
I don't want to be someone who can't move forward.
Nazwijmy też te uczucia, żebyście mogli razem pójść naprzód.
Let's put those things into words, too, so you can move forward, together.
Spotkaliśmy się w NBC miesiąc temu i dali nam zielone światło, by pójść naprzód i napisać pilota.
Anyway, we met with NBC about a month ago, and they gave us the green light to go ahead and write a pilot.
Ale dlaczego mieliby pójść naprzód skoro wiedzieli że nawalił?
But why would they go ahead if they knew he messed up?
Osobiście uważam, że lepiej jest pójść naprzód, niż zachowywać status quo.
Personally, I believe it is better to go forward rather than to maintain the status quo.
Abyśmy mogli pójść naprzód i podjąć zobowiązania dotyczące wiążących celów moim zdaniem powinniśmy poprosić pozostałych, to znaczy największych zanieczyszczających, gospodarki rozwijające się i wschodzące, o podjęcie porównywalnych wysiłków.
For us to go forward and commit to binding targets, I think we should ask others, namely the biggest polluters, the developing and emerging economies to make a comparable effort.
Oczywiste jest, że musimy pójść naprzód jeśli chodzi o dauhańską rundę rozwojową, ponieważ słuszne jest podejście wielostronne.
It is clear that we must move forward with the Doha development round, because a multilateral approach is the right one.
Nie wiadomo, ale jeśli się z nim spotkasz, zatwierdzisz i zdecydujesz się pójść naprzód z tym sojuszem, musisz dotrzeć formalnie do Franciszka.
It's unclear, but the fact is that if you had met him and approved and decided to go ahead with this union, you'd have to reach out formally to Francis anyway.
Nie za bardzo je lubię, ale to jedyny sposób, by w ogóle pójść naprzód.
I do not like it, but it is the only way to move forward.
Są dostępne pieniądze z rolnictwa, są pieniądze z instrumentu elastyczności i są pieniądze, które w innym przypadku nie zostałyby wykorzystane, a teraz zostaną wydane celem zagwarantowania, że UE będzie mogła pójść naprzód z ważną inwestycją w Galileo.
It is available agricultural money, it is money from the flexibility instrument, and it is money that would not otherwise have been used that will now be spent to ensure that the EU can go ahead with the important investment in Galileo.
Niemniej jednak, podkreślało to wielu Państwa, jeśli Turcja rzeczywiście spełni wszystkie zobowiązania akcesyjne, zaś my pozostaniemy zaangażowani i poważni, zdołamy uniknąć większości wspomnianych przez niektórych z Państwa frustracji i pójść naprzód.
But, as many of you underlined, if Turkey indeed fulfils all relevant accession obligations and we remain committed and serious, then we will be able to avoid most of the frustration some of you referred to and move forward.
Jednak stosunki między UE a Afryką będą mogły pójść naprzód, jedynie wtedy, gdy dwuaspektowe podejście rozwoju i bezpieczeństwa stanie się spójne, szczególnie pod względem praw człowieka, demokracji i dobrych rządów.
However, the EU-Africa relationship can only move forward if the dual-aspect approach of development and security is coherent, particularly with regard to human rights, democracy and good governance.
Wygrywa ten, kto zrozumie, że nie można pójść naprzód, nie rozliczając się z przeszłością.
You score by understanding that you can't move forward until you both let go of the past.
Teraz musimy pójść naprzód i dokonać postępów.
We now have to move forward and make progress.
Unia Europejska ma dosyć siły, aby pójść naprzód.
The European Union has sufficient strength to make this step forward.
Nie wiem dlaczego, ale nie umiem pójść naprzód.
I don't know why, I can't seem to get ahead.
Musimy pójść naprzód robiąc więcej miejsca w EFS na integrację społeczną.
We have to go forward with making more room in the ESF for social inclusion.
Możemy jedynie mieć nadzieję, że nowe próby osiągnięcia międzyinstytucjonalnego porozumienia pozwolą nam pójść naprzód.
We can only hope that this new attempt to reach an interinstitutional agreement will enable us to move forward.
Chcemy pójść naprzód w kwestii tego wieloletniego sporu.
We want to turn the page on this long-standing dispute.
Wiesz, nie możesz pójść naprzód, żyjąc przeszłością.
You know, you can't go on living every day in the past.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 75. Pasujących: 75. Czas odpowiedzi: 95 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo