Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: płytek krwi liczba płytek
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "płytek" na angielski

tile wafers plates insert
plate
wafer
boards
indexable
platelet
PCB

Sugestie

Jak przenieść swoje płytek zmiany wartości.
As you move, your tile's value changes.
Brakuje także mojego malarza i kolesia od płytek.
I also seem to be missing my painter and my tile guy.
Grubość ogniw i płytek nie przekracza 400 mikrometrów.
The cells and wafers have a thickness not exceeding 400 micrometers.
Niektóre przedsiębiorstwa wybrano do próby na podstawie ich największych wielkości wywozu płytek.
Certain companies were selected into the sample on the basis of their largest volumes of exports of wafers.
W każdym razie oni szukają tych płytek.
Either one of them could have been looking for those plates.
Pochłanianie światła przez zestaw przezroczystych płytek.
Absorption of light by the set of transparent plates.
Polikrzem jest podstawowym surowcem dla producentów płytek.
Polysilicon is the main raw material for the wafers producers.
Jump wokół piramidy strukturę i spróbować zmienić wszystkie kolory płytek.
Jump around the pyramid like structure and try to change all of the tile colors.
Niniejsza definicja nie obejmuje komponentów pomocniczych (śrub, klinów, płytek i przyrządów).
Ancillary components (screws, wedges, plates and instruments) are excluded from this definition.
Przed użyciem z płytek należy usunąć skropliny, jakie wytwarzają się na powierzchni.
Plates should be free from surface condensation before use.
Produkt jest używany w produkcji płytek półprzewodnikowych do fotograficznego przenoszenia schematów połączeń na płytki półprzewodnikowe.
The product is used in the manufacture of semiconductor wafers for photographically transferring circuit diagrams onto wafers.
Strony te twierdziły, że renegocjowanie lub zerwanie długoterminowych umów na dostawy polikrzemu lub płytek skutkowałoby karami.
These parties claimed that the renegotiations or termination of long term contracts of polysilicon and/or wafers resulted in penalties.
Pozycja 1.B..a. nie obejmuje kontrolą pieców przeznaczonych do przetwarzania płytek półprzewodnikowych.
Item 1.B..a. does not control furnaces designed for the processing of semiconductor wafers.
Inkubacja zaszczepionych płytek i agarowych płytek kontaktowych musi się rozpocząć w ciągu dwóch godzin od pobrania próbki w warunkach tlenowych.
Incubation of inoculated plates and agar contact plates must begin within two hours of sampling under aerobic conditions.
Po wyłączeniu płytek analiza została zmieniona poprzez wykluczenie danych i analiz dotyczących płytek, chyba że wskazano inaczej.
Following the exclusion of wafers, the analysis has been revised by excluding the data and analysis related to wafers, unless otherwise indicated.
Ponadto nawet duzi zintegrowani pionowo producenci chińscy często nabywali znaczące ilości płytek od niezależnych dostawców, co stanowi potwierdzenie wniosku, że brak integracji pionowej w zakresie płytek niekoniecznie prowadzi do wyższych kosztów modułów i ogniw.
Furthermore, even large vertically integrated Chinese producers often purchased significant quantities of wafers from independent suppliers, which supports the conclusion that the lack of vertical integration into wafers does not necessarily lead to higher costs for modules and cells.
Klasycznej wersji klasycznej gry. Odtwórz 15 różnych wzorów wewnątrz 2 różne style gry (144 płytek i 72 płytek).
A classic version of a classic game. Play 15 different designs inside of 2 different styles of play (144 tile and 72 tile).
Thrombocytopathies zdefiniowano jak zaburzenia krwi funkcjonowania płytek płytek i nieprawidłowe.
Thrombocytopathies are defined as disorders of the blood platelet and abnormal functioning of the platelets.
Po wyłączeniu oświetlenia możliwe jest stosowanie płytek grzewczych.
When the lights are turned off, a flat heating device may be used.
Artykuł jest wykorzystywany w maszynach do produkcji płytek krzemowych i półprzewodnikowych.
The article is used with machines for the manufacture of silicon and semiconductor wafers.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1177. Pasujących: 1177. Czas odpowiedzi: 96 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo