Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "płytkach" na angielski

plates
tile
wafers
platelets
dishes
sheets
Alkohol benzylowy identyfikuje się metodą chromatografii cienkowarstwowej na płytkach z żelem krzemionkowym.
Benzyl alcohol is identified by means of thin-layer chromatography on silica gel plates.
Aby ocenić zagadnienie, eksperyment przeprowadzono na płytkach agarowych (średnica 6 cm).
In order to evaluate the question, an experiment was carried out on agar plates (diameter of 6 cm).
Wykładziny w płytkach jest łatwa do przenoszenia i przechowywania.
Carpet tile is easy to transport and store.
Piece przemysłowe lub laboratoryjne, oporowe (inne niż do produkcji elementów półprzewodnikowych na płytkach półprzewodnikowych)
Industrial and laboratory furnaces and ovens, resistance heated (other than for the manufacture of semiconductor devices on semiconductor wafers)
Piece ogrzewane promieniami podczerwonymi (z wyłączeniem pieców suszarniczych, urządzeń do ogrzewania pomieszczeń lub podłóg lub do podobnych celów, oraz do produkcji elementów półprzewodnikowych na płytkach półprzewodnikowych)
Infra-red ovens (excl. dry ovens, devices for heating rooms or floors or for similar purposes, and for the manufacture of semiconductor devices on semiconductor wafers)
Zwrotnice zawierają elementy oczekiwanej, wysokiej jakości, zmontowane na dwóch oddzielnych płytkach.
The crossovers include components of the highest quality, mounted on two separate plates.
Omawiany test przeprowadza się zazwyczaj w normalnych warunkach kultury komórkowej na płytkach 24-dołkowych.
The assay is usually performed under standard cell culture conditions in 24-well culture plates.
10 ml (~1 g) przenoszone jest do pustej jałowej probówki; 1 ml używa się do oznaczenia liczby Campylobacter spp. na płytkach selektywnego podłoża.
10 ml (~1g) shall be transferred to an empty sterile tube; 1 ml is used for the enumeration of Campylobacter spp. on selective plates.
Został obsiany kropelkami żywicy na szklanych płytkach.
It was seeded with resin beads on glass plates
Próbki z każdego gospodarstwa rybackiego powinny znajdować się na oddzielnych płytkach, tak samo jak kontrola wirusa.
Samples from each fish farm site shall be handled on separate plates, as shall the virus control.
Prostownica Braun Satin Hair 5 pozwala na gładką stylizację przy maksymalnej ochronie włosów dzięki zaawansowanej regulacji temperatury i w 100% ceramicznych uginających się płytkach.
Braun Satin-Hair 5 straightener allows smooth styling with maximum hair protection due to its advanced temperature regulation and 100% true ceramic floating plates.
W przypadku komórek Balb/c 3T3 hodowanych na 96-studzienkowych płytkach zalecane zagęszczenie wynosi 1× 104 komórek na studzienkę.
For Balb/c 3T3 cells grown in 96-well plates, the recommended cell seeding density is 1× 104 cells per well.
Supernatant kultury dodaje się do dołków w wielodołkowych płytkach ze świeżymi, aktywnie rosnącymi komórkami w odpowiednim rozcieńczeniu (1/10) i inkubuje w temperaturze 14 ± 2 ºC przez okres do 18 dni.
Culture supernatant shall be added to wells containing fresh actively growing cells in appropriate dilution (1/10) in multi-well plates and incubated at 14 ± 2 ºC for up to 18 days.
Przy pomocy wstępnych prób na płytkach z odczynnikiem do oznaczania (4.1) oznaczyć ilość zawiesiny bakterii wymaganej do uzyskania największych i najczytelniejszych stref inhibicji przy różnych stężeniach bacytracyny cynku.
By preliminary trials on plates with assay medium (4.2) determine the quantity of bacterial suspension required to give the largest and clearest zones of inhibition with the various concentrations of zinc bacitracin.
Podwójne rzędy na wielodołkowych płytkach ELISA pokryte są surowicą królika przeciwko wirusowi choroby pęcherzykowej świń i przeciw każdemu z siedmiu serotypów wirusa pryszczycy.
Duplicate rows in multiwell ELISA plates are coated with rabbit antiserum to swine vesicular disease virus and to each of the seven serotypes of foot and mouth disease virus.
Dwieście dwadzieścia pięć μl supernatantu hodowli dodaje się do baseników ze świeżymi i aktywnie wzrastającymi komórkami SHK-1 na 12-basenikowych płytkach i inkubuje się w temperaturze 14 ± 2 ºC przez okres do 18 dni.
Two hundred and twenty-five μl of culture supernatant shall be added to wells containing fresh actively growing SHK-1 cells in 12-well plates and incubated at 14 ± 2 ºC for up to 18 days.
Dokument wzrost komórek na płytkach (przez skanowanie, biorąc obrazu cyfrowego, itp.)
Document the growth of cells on plates (by scanning, taking a digital picture, etc)
Na obu płytkach pożywka jest badana następnie wymieniana na pożywkę kontrolną i po następnych 24 godzinach inkubacji określa się żywotność komórek na podstawie wychwytu barwnika Neutral Red. Żywotność komórek wyrażana jest jako procent nie poddawanych działaniu substancji kontroli rozpuszczalnikowych i jest określana dla każdego stężenia testowego.
In both plates the treatment medium is then replaced by culture medium and after another 24 h of incubation cell viability is determined by Neutral Red uptake. Cell viability is expressed as percentage of untreated solvent controls and is calculated for each test concentration.
Przeprowadzić wstępne badania na płytkach z pożywką do oznaczeń (ppkt 4.2).
BY PRELIMINARY TESTS ON PLATES WITH THE BASIC MEDIUM FOR THE DETERMINATION (4.2),
Liczba powrotnych kolonii zarówno w płytkach negatywnych (kontrola rozpuszczalnikowa oraz kontrola bez poddania działaniu substancji, jeżeli zostały wykorzystane), jak i pozytywnych kontroli powinny zostać również podane.
The number of revertant colonies on both negative (solvent control, and untreated control if used) and positive control plates should also be given.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 121. Pasujących: 121. Czas odpowiedzi: 113 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo