Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pływak" na angielski

Wyszukaj pływak w: Definicja Synonimy
swimmer
float
floater
swim
diver
Outrigger
Flotter
Bather
Nawet bardzo dobry pływak, nie zdąży dopłynąć.
Even if you are a good swimmer, you won't have time to make it.
Mały, niezły pływak, zielony...
Precisely! Small, good swimmer, Green.
Jeżeli zawór zbiornika ograniczający napełnianie do 80 % zawiera pływak, to powinien on wytrzymywać ciśnienie zewnętrzne o wartości 4500 kPa.
If the 80 per cent stop valve of the container comprises a float, the latter shall withstand an outside pressure of 4500 kPa.
Szklany pływak zawiera obciążenie (ołów, rtęć itp.) przeznaczone do uregulowania masy areometru.
The glass float contains the load (lead, mercury, etc.) intended to adjust the hydrometer mass.
Dziesiątki obrażeń, tak jak nasz pływak Walter Burns.
Dozens of lesions, just like our floater Walter Burns.
Zauważyłem pływak na pana kluczykach, muszę sobie taki sprawić.
I saw that floater on your key chain. I got to get one of those.
Nie ma sprawy, mój mąż to świetny pływak.
My husband's a very good swimmer.
W każdej grupie ma być dobry pływak.
I want one good swimmer with each group.
To Matt Prylek, najlepszy pływak naszej szkoły oraz mój największy koszmar.
That's Matt Prylek, our school's best swimmer and my worst nightmare.
Zawodowy pływak, Żyd, o dziwo blondyn.
A competitive swimmer, Jewish, blonde, oddly.
Z mojego syna jest marny pływak.
He isn't a good swimmer.
Co jeśli inny pływak przeciąłby ci trasę?
What if another swimmer had cut into your lane?
Był to morski gad późny "Cretaceous"... troszeczkę większy od delfina... i szybki pływak.
It was a marine reptile of the late Cretaceous... a little bigger than a dolphin... and a fast swimmer.
Tymczasem, myślę, że pływak numer trzy mógłby odnieść korzyść z twojego... uważnego oka i ochrony - dyskretnej, oczywiście.
Meanwhile, I think swimmer number three might benefit from your... watchful eye and protection - discreetly, of course.
Przeprowadzić tę procedurę, kiedy pływak jest używany po raz pierwszy, a po tym, jeśli jest to wymagane regularnie.
Carry out this procedure when the float is first used and then regularly as required.
Zanurzyć pływak i termometr, zamieszać, odczytać gęstość cieczy (lub zawartość alkoholu jeżeli jest to możliwe) z urządzenia.
Immerse the float and the thermometer, stir, read off the density of the liquid (or the alcoholic strength if this is possible) from the apparatus.
Skoki w po Zeke sposób zrobiłeś... i jest takie straszne pływak
Jumping in after Zeke the way you did... and being such a terrible swimmer
"Dobry przyjaciel, zgrabny pływak, kiepski skoczek".
"Good friend, graceful swimmer, not a good diver."
Pływak i cylinder miarowy muszą być oczyszczone wodą destylowaną przed każdym pomiarem, osuszone miękkim papierem laboratoryjnym nie zostawiającym włókien oraz opłukany roztworem, którego gęstość ma być określona.
The float and measuring cylinder must be cleaned between each measurement with distilled water, dried with soft laboratory paper which does not shed fibres and rinsed with the solution whose density is to be determined.
Trafił nam się pływak.
Looks like we've got us a swimmer.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 83. Pasujących: 83. Czas odpowiedzi: 60 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo