Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "państwa członkowskie" na angielski

Wyszukaj państwa członkowskie w: Definicja Synonimy

Sugestie

To państwa członkowskie o tym decydują.
It is the Member State which decides on this matter.
Warunki udzielania takiego zwolnienia określają państwa członkowskie.
The conditions under which that exemption is granted are laid down by Member States.
Jednocześnie państwa członkowskie powinny zapewnić wykonanie niniejszej dyrektywy.
At the same time, Member States need to ensure compliance with this Directive.
Niektóre państwa członkowskie wyraziły zaniepokojenie odnośnie do profilu zagrożeń tej substancji.
Several Member States have expressed concerns as regards the hazard profile of this substance.
Główną odpowiedzialność za egzekwowanie prawa unijnego ponoszą państwa członkowskie.
Member States are primarily responsible for the enforcement of the EU legislation.
Komisja informuje o przekazanych wymogach inne państwa członkowskie.
The Commission shall communicate the transmitted requirements to other Member States.
Inne państwa członkowskie zawarły bezpośrednio z Brazylią umowy dwustronne.
The other Member States have concluded bilateral agreements directly with Brazil.
W przypadku zmiany powyższych przepisów państwa członkowskie przesyłają nowe sprawozdanie.
Member States shall send a new report when these rules are modified.
Komisja powiadamia o przyjętych środkach Radę i pozostałe państwa członkowskie.
The measures adopted shall be communicated by the Commission to the Council and other Member States.
Istnieje już prawodawstwo Unii Europejskiej wiążące państwa członkowskie.
So European Union legislation that makes this binding on Member States already exists.
Wszystkie państwa członkowskie i Stany Zjednoczone wymieniły takie pisemne dokumenty.
These written instruments have been exchanged between all Member States and the United States of America.
Udzielając takiego zezwolenia, państwa członkowskie niezwłocznie zawiadamiają EIOPA.
When giving such authorisation, Member States shall immediately inform EIOPA.
Zezwoleń dla środków ochrony roślin powinny zatem udzielać państwa członkowskie.
Authorisations for plant protection products should therefore be granted by Member States.
Nowe państwa członkowskie wzmocniły gospodarcze i demograficzne siły Unii.
The new Member States have increased the Union's economic and demographic strength.
Komisja informuje o decyzji państwa członkowskie i odpowiedni europejski organ normalizacyjny.
The Commission shall inform the Member States and the European standardisation body concerned.
Uważam, że niektóre państwa członkowskie celowo sabotowały negocjacje.
I believe that some Member States have deliberately sabotaged the negotiations.
Wprowadzono obowiązek posiadania odpowiedniej ich ilości przez państwa członkowskie.
An obligation was introduced for the Member States to have an adequate quota.
Zainteresowane państwa członkowskie przedkładają Komisji podsumowanie realizacji programu znakowania.
A summary of implementation of the tagging programme shall be submitted to the Commission by the concerned Member States.
Miałem okazję odwiedzić wszystkie państwa członkowskie.
I have had the opportunity to visit all the Member States.
Wzywa się państwa członkowskie do wspierania wdrożenia niniejszego zalecenia.
Member States are invited to support the implementation of this Recommendation.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 59054. Pasujących: 59054. Czas odpowiedzi: 265 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo